Najnowsze oferty pracy

 • Radca prawny / Radczyni prawna / Adwokat / Adwokatka

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  kontrakt B2B
  2 dni
  Zakres czynności: stała obsługa prawna Oddziału w Warszawie w zakresie związanym z zarządzeniem i gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności dotycząca oddawania nieruchomości do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu i dzierżawy oraz ustanowienia ograniczonych praw...
 • Radca Prawny / Adwokat

  TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp.k.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista (mid)
  4 dni
  Opis stanowiska: Merytoryczne doradztwo dla klientów, w obszarze prawa pracy, Przygotowywanie opinii, umów, regulaminów w obszarze prawa pracy, Bieżący udział w działaniach promujących TGC, ze szczególnym uwzględnieniem działu prawa pracy.
 • Specjalista ds. obsługi korporacyjnej

  PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Zadania: samodzielne przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie dokumentacji prawnej spółki (umowy, porozumienia, uchwały, wewnętrzne akty prawne) w szczególności w zakresie prawa cywilnego, korporacyjnego, gospodarczego, IT, prawa własności intelektualnej, samodzielna bieżąca obsługa...
 • Pracownik ds. zewnętrznej obsługi prawnej

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: koordynacja współpracy pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi a wykonawcami usług prawnych finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz źródeł innych niż fundusze UE, weryfikacja wycen wykonawców usług prawnych związanych z...
 • Specjalista w Dziale Kontraktów i Aneksów

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, Plac Starynkiewicza 5    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  (Pion Zamówień Publicznych/ Dział Kontaktów i Aneksów)
 • Corporate Services Assistant

  KR Group   Warszawa, Praga-Południe, ul. Skaryszewska 7    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  młodszy specjalista (junior) / asystent  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  7 dni
  Twój zakres obowiązków prowadzenie korespondencji z podmiotami z kapitałem polskim i zagranicznym w zakresie prowadzonych procesów korporacyjnych oraz szeroko rozumianych procedur AML, prowadzenie procesu weryfikacji AML zgodnie z przyjętymi procedurami, wsparcie Działu Korporacyjnego w...
 • Młodszy Prawnik

  NES Global Talent   Mińsk Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres obowiązków: Postępowanie administracyjne i cywilne, Utrzymanie bieżącego kontaktu z klientami, Tworzenie projektów dokumentowych (umowy, pełnomocnictwa, wnioski do KRS), Monitorowanie aktów prawnych, rozporządzeń, orzeczeń sądowych, wytycznych branżowych, Archiwizowanie...
 • Referent ds. Prawnych

  Polski Tytoń S.A.   Radom    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  aplikuj szybko
  3 dni
  Sporządzanie pism w toku postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, Monitorowanie przebiegu postępowań sądowych i egzekucyjnych, Analiza umów, Kompletowanie dokumentów.
 • Radca Prawny

  Selgros Cash&Carry   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Do Twoich zadań będą należeć m.in.: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów umów i innych aktów, pisanie pism procesowych, prowadzenie rejestru spraw sądowych i administracyjnych, występowanie w charakterze...
 • Radca prawny / Adwokat

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  kontrakt B2B
  3 dni
  Zakres czynności: doradztwo prawne na rzecz spółki w zakresie stałej obsługi prawnej Oddziału w Poznaniu, w tym w szczególności: sporządzanie projektów pism, umów oraz innych oświadczeń; opiniowanie i negocjowanie warunków umów; udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych;...
Zobacz więcej ofert pracy

Radca

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
63 dni temu
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127798

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury): realizacja prac uciążliwych i głośnych odbywających się często po godzinach pracy urzędu, a także w dni wolne od pracy. Praca na stanowisku wiąże się z permanentnym kontaktem z wykonawcami robót, inspektorami nadzoru inwestorskiego i projektantami realizującymi pośrednio lub bezpośrednio zadania inwestycyjne w obiekcie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z realizacją inwestycji i remontów, w tym m.in.: planuje i zapewnia wykonawstwo oraz koordynuje realizację inwestycji i remontów w nieruchomości, koordynuje nadzór inwestorski, prowadzi sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, dokonuje odbioru zakończonych inwestycji i remontów oraz rozlicza wydatki poniesione na ich realizację
 • Zapewnia właściwy stan techniczny nieruchomości przy ul. Królewskiej 27, w tym: odpowiada za okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków i instalacji wynikających z przepisów prawa budowlanego, odpowiada za utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i wyposażenia nieruchomości, m.in. infrastruktury elektrycznej, cieplnej, wodno-kanalizacyjnej, w tym zleca usuwanie uszkodzeń i awarii z wyłączeniem infrastruktury informatycznej, odpowiada za utrzymanie w sprawności technicznej systemów i urządzeń klimatyzacji, wentylacji, urządzenia dźwigowego oraz wykonywanie bieżących przeglądów technicznych pomieszczeń i instalacji w budynku
 • Uczestniczy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowań dla zadań leżących w kompetencji wydziału oraz współuczestniczy w procesie przygotowywania i prowadzenia zapytań ofertowych w formie badania rynku z zakresu nabywania niezbędnych dostaw i usług
 • Prowadzi dokumentację techniczną dotyczącą nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego dla budynku przy ul. Królewskiej 27
 • Sporządza sprawozdania dla urzędów administracji centralnej i informacji statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • Dokonuje bieżącej weryfikacji i analizy poziomu wydatkowania środków finansowych ujętych w planowanym budżecie biura dla realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych oraz innych wydatków bieżących

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konserwacji, remontów i inwestycji
 • znajomość: przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, przepisów z zakresu finansów publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych
 

Podobne oferty

 • Radca prawny / Radczyni prawna / Adwokat / Adwokatka

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  kontrakt B2B
  2 dni
  Zakres czynności: stała obsługa prawna Oddziału w Warszawie w zakresie związanym z zarządzeniem i gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności dotycząca oddawania nieruchomości do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu i dzierżawy oraz ustanowienia ograniczonych praw...
 • Radca Prawny / Adwokat

  TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp.k.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa
  specjalista (mid)
  4 dni
  Opis stanowiska: Merytoryczne doradztwo dla klientów, w obszarze prawa pracy, Przygotowywanie opinii, umów, regulaminów w obszarze prawa pracy, Bieżący udział w działaniach promujących TGC, ze szczególnym uwzględnieniem działu prawa pracy.
 • Specjalista ds. obsługi korporacyjnej

  PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Zadania: samodzielne przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie dokumentacji prawnej spółki (umowy, porozumienia, uchwały, wewnętrzne akty prawne) w szczególności w zakresie prawa cywilnego, korporacyjnego, gospodarczego, IT, prawa własności intelektualnej, samodzielna bieżąca obsługa...
 • Pracownik ds. zewnętrznej obsługi prawnej

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: koordynacja współpracy pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi a wykonawcami usług prawnych finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz źródeł innych niż fundusze UE, weryfikacja wycen wykonawców usług prawnych związanych z...
 • Specjalista w Dziale Kontraktów i Aneksów

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, Plac Starynkiewicza 5    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  (Pion Zamówień Publicznych/ Dział Kontaktów i Aneksów)
 • Corporate Services Assistant

  KR Group   Warszawa, Praga-Południe, ul. Skaryszewska 7    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  młodszy specjalista (junior) / asystent  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  7 dni
  Twój zakres obowiązków prowadzenie korespondencji z podmiotami z kapitałem polskim i zagranicznym w zakresie prowadzonych procesów korporacyjnych oraz szeroko rozumianych procedur AML, prowadzenie procesu weryfikacji AML zgodnie z przyjętymi procedurami, wsparcie Działu Korporacyjnego w...
 • Młodszy Prawnik

  NES Global Talent   Mińsk Mazowiecki    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres obowiązków: Postępowanie administracyjne i cywilne, Utrzymanie bieżącego kontaktu z klientami, Tworzenie projektów dokumentowych (umowy, pełnomocnictwa, wnioski do KRS), Monitorowanie aktów prawnych, rozporządzeń, orzeczeń sądowych, wytycznych branżowych, Archiwizowanie...
 • Referent ds. Prawnych

  Polski Tytoń S.A.   Radom    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  aplikuj szybko
  3 dni
  Sporządzanie pism w toku postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, Monitorowanie przebiegu postępowań sądowych i egzekucyjnych, Analiza umów, Kompletowanie dokumentów.
 • Radca Prawny

  Selgros Cash&Carry   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Do Twoich zadań będą należeć m.in.: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów umów i innych aktów, pisanie pism procesowych, prowadzenie rejestru spraw sądowych i administracyjnych, występowanie w charakterze...
 • Radca prawny / Adwokat

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  kontrakt B2B
  3 dni
  Zakres czynności: doradztwo prawne na rzecz spółki w zakresie stałej obsługi prawnej Oddziału w Poznaniu, w tym w szczególności: sporządzanie projektów pism, umów oraz innych oświadczeń; opiniowanie i negocjowanie warunków umów; udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych;...