Referendarz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

25 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76939

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z obsługą klientów zewnętrznych (np. przeprowadzanie rozmów telefonicznych z obywatelami).


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Udziela obywatelom informacji – pisemnie i telefonicznie – o sposobach realizacji spraw urzędowych i cyfrowych usług publicznych;
 • Informuje w systemie infolinii o kompetencjach organów, które mogą rozpatrzeć zgłaszaną sprawę oraz kieruje do odpowiedniego urzędu;
 • Koordynuje i realizuje sprawy zgłaszane przez obywateli, dotyczące funkcjonowania publicznych usług cyfrowych;
 • Przyjmuje postulaty i opinie zgłaszane przez obywateli, w szczególności w sprawach funkcjonowania administracji publicznej, w celu zapewnienia dodatkowego kanału informacyjnego pomiędzy administracją a obywatelem oraz wykorzystywania informacji zawartych w zgłaszanych postulatach i opiniach do stałego doskonalenia wykonywania przez administrację zadań publicznych;
 • Opracowuje analizy i sprawozdania w zakresie kontaktów z obywatelami, w tym zgłaszane przez nich postulaty i opinie;
 • Współpracuje przy tworzeniu wzorców postępowania, w zakresie udzielania informacji dotyczących funkcjonowania administracji publicznej. Realizuje zadania wynikające z informatyzacji kraju i strategii cyfrowych usług publicznych dla obywatela;
 • Współpracuje z innymi urzędami administracji publicznej, w zakresie dobrych praktyk dotyczących komunikacji z obywatelami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość procedur administracyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej;
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o działach administracji rządowej;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w kontaktach z klientem
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent