Referent / Specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

Regionalna Izba Obrachunkowa

Siedlce

43 dni temu

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
na stanowisko referenta/specjalisty w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń w Zespole Zamiejscowym w Siedlcach - w ramach umowy na czas określony (zastępstwo pracownika)

Referent / Specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń
Miejsce pracy: Siedlce


Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 

Miejsce pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach ul. J. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

 

Główne obowiązki:
 • analiza prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych;
 • kontrola projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 • analiza i ewidencja uchwał/zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego.
Wykształcenie:
 • średnie udokumentowane egzaminem dojrzałości lub wyższe (kierunek ekonomiczny, prawo lub administracja będzie dodatkowym atutem).
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • co najmniej 3-letni staż pracy w sektorze finansów publicznych (dotyczy stanowiska specjalisty).
Wymagania pożądane:
 • wiedza z zakresu księgowości budżetowej, finansów publicznych i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781).
PODPISZ OŚWIADCZENIA
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY PROWADZONEJ REKRUTACJI NA STANOWISKO REFERENTA


Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję:


Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesów rekrutacji prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa.

Czy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych?
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
- przez e-mail: iod@warszawa.rio.gov.pl

Na jakiej podstawie oraz w jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych [1], ustawie o pracownikach urzędów państwowych [2] oraz Kodeksie pracy [3] i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej [4] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referenta w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie [5] [6]. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[7], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

Jak długo przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres realizacji celów przetwarzania oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych [1], ], ustawie o pracownikach urzędów państwowych [2] oraz Kodeksu pracy [3] i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej [4] jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym [5] [6]. Podanie przez Panią/Pana innych danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa [7] oraz danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – jest dobrowolne, przy czym wymagane jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie [8]. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dodatkowe informacje:
Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[1] Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. z Dz. U. z 2019 r., poz. 2137).
[2] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1915 ze zm.)
[3] Art. 221 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
[4] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369).
[5] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO).
[6] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
[7] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.
[8] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent