Praca Węgrów Najnowsze oferty pracy: 6

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Węgrowie

Węgrów – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powierzchnia Węgrowa zajmuje 35,5 kilometra kwadratowego. W mieście mieszka 12,5 tys. osób.

Miejscowość ma bogatą historię, której ślady widać do dziś w wielu tutejszych zabytkach. Na szczególną uwagę zasługują w Węgrowie Bazylika Mniejsza i inne obiekty sakralne, Dom Gdański, Dom Lipki czy drewniana zabudowa miasta.

Węgrów (woj. mazowieckie) leży około 80 km na wschód od Warszawy i jest dobrze skomunikowane, ze stolicą kraju i innymi miastami, dzięki drodze krajowej i dwóm drogom wojewódzkim. Przez Węgrów biegną DK nr 62 – ze Strzelna do Drohiczyna, DW nr 637 (wraz z drogą krajową tworzy obwodnicę miasta) – prowadząca z  Warszawy do Węgrowa i DW nr 696 relacji Chodów – Węgrów. Niespełna 30 km od miasta przebiega autostrada A2, stanowiąca część europejskiej trasy E30, ok. 40 km natomiast jest z Węgrowa do wjazdu na ekspresową S8, łączącą Wrocław z Warszawą i Białymstokiem. Najbliższe od miasta międzynarodowe porty lotnicze to Warszawa Okęcie oraz Warszawa Modlin.

Powiat węgrowski tworzą: gmina miejska Węgrów, gmina miejsko-wiejska Łochów, gminy wiejskie Liw, Grębków, Korytnica, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno.

Rynek pracy, oferty pracy – Węgrów

W Węgrowie działa 1451 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON, 30 września 2020 r.), w tym:

  • 1361 mikropodmiotów (0-9 pracujących),
  • 73 małe podmioty (10-49 pracujących),
  • 15 średnich podmiotów (50-249 pracujących),
  • 2 duże podmioty (250-999 pracujących).

W strukturze własności 95,8% podmiotów to przedsiębiorstwa prywatne. Sektor publiczny reprezentuje 49 jednostek (23 mikro-, 15 małych, 10 średnich i 1 duża).

Do największych pracodawców w mieście zaliczają się z sektora publicznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a także placówki oświatowe, KP Policji. W sektorze prywatnym natomiast zakład produkujący elementy metalowe, producent serów topionych, fabryka mebli, skład budowlany.

Jak zostało wspomniane na wstępie, Węgrów to lokalny ośrodek handlu, usług dla rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego. Jakich firm działa w mieście najwięcej? Gdzie można znaleźć oferty pracy w Węgrowie? Najliczniej reprezentowane sekcje PKD to:

  • handel i naprawa pojazdów (25,8% ogółu podmiotów),
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2%),
  • budownictwo (9,9%),
  • przetwórstwo przemysłowe (9,3%).

Ciekawostką jest działająca w mieście odlewnia dzwonów. Zakład ludwisarski założono w XIX w., a firma przechodzi z pokolenia na pokolenie. To jedna z nielicznych takich pracowni w Polsce, a nawet w Europie.

Mieszkańcy Węgrowa, Łochowa i innych miejscowości w powiecie po pomoc w znalezieniu pracy, podniesieniu lub dopasowaniu kwalifikacji do potrzeb pracodawców, mogą się zwrócić do Powiatowego Urzędu Pracy.

Działający w Węgrowie urząd pracy we wrześniu 2020 r. miał w swoim rejestrze 1886 osób bezrobotnych, w tym 953 kobiety. Większość – 1286 osób – to mieszkańcy terenów wiejskich powiatu.

Ważnym zadaniem instytucji rynku pracy jest aktywizacja zawodowa osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W omawianym miesiącu stanowili oni 84,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród nich najwięcej było osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia (posiadających status osoby bezrobotnej co najmniej od roku), a także ludzi młodych, do 30. roku życia.

Stopa bezrobocia w powiecie węgrowskim wyniosła we wrześniu 2020 r. 7,1% (źródło: dane GUS). Jest to poziom wyższy niż dla województwa mazowieckiego (5,1%) i dla Polski (6,1%). Jednak na tle całego rynku pracy w województwie mazowieckim i w porównaniu do wielu powiatów nienależących do aglomeracji warszawskiej – w kilkunastu stopa bezrobocia znacznie przekracza 10% – powiat węgrowski wypada dość dobrze.

PUP Węgrów:

Adres: ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
E-mail: wawe@praca.gov.pl
Telefon: +48 25 792-25-42; +48 25 792-02-70; +48 25 792-37-57