Referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Opole

87 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 20548

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w siedzibie Urzędu.
2. Zagrożenie korupcją.
3. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
4. Stres związany z obsługą interesantów – pracowników WIOŚ.
5. Zmienne warunki pogodowe podczas kontaktów z bankiem.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kasy w celu zapewnienia pogotowia kasowego oraz odprowadzania gotówki do banku.
 • Realizacja poleceń przelewów w celu terminowej zapłaty faktur.
 • Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym w celu weryfikacji poprawności informacji na nich zawartych.
 • Opisywanie dowodów księgowych (klauzule: kasowanie dowodów, zatwierdzanie do wpłaty) w celu realizacji zapłaty.
 • Prowadzenie ewidencji wystawionych faktur i not dla odbiorców w celu poprawnych rozliczeń należności budżetowych.
 • Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w celu weryfikacji stanu druków.
 • Prowadzenie ewidencji kar pieniężnych oraz sporządzanie sprawozdań w celu właściwej redystrybucji kar.
 • Wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadku nie wpłacania kar pieniężnych w celu wyegzekwowania należności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub egzekucji należności pieniężnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu egzekucji należności pieniężnych lub rachunkowości

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl