Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Opole

27 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 54273

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca o charakterze biurowym, wykonywana pod nadzorem przełożonego,
• zagrożenie korupcją,
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 2 windy, toalety na każdym piętrze,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie bieżącej kontroli finansowej dokumentów księgowych polegającą w szczególności na:
 • a) kompletowaniu dokumentów stanowiących dowody księgowe w terminie zapewniającym terminowe regulowania zobowiązań,
 • b) kontroli uznania operacji pod względem merytorycznym przez właściwych rzeczowo pracowników
 • c) sprawdzaniu dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • d) rzetelnym opisywaniu dokumentów księgowych (część, dział, rozdział, paragraf) zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 • e) zaliczaniu wydatków do wydatków strukturalnych, zgodnie z obowiązującą Instrukcją w tym zakresie,
 • f) wyjaśnianiu nieprawidłowości w dokumentach księgowych z pracownikami Izby i Urzędów,
 • g) informowaniu bezpośredniego przełożonego o występujących nieprawidłowościach formalno-rachunkowych dokumentów, nierzetelnych dokumentach oraz dokumentach zawierających nielegalne operacje gospodarcze.
 • Opracowywywanie i realizacja planu finansowego Izby w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz dokonywanie bieżącej analizy budżetowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu rzetelnego monitorowania wykorzystywania srodków przydzielonych z budżetu i innych środków będących w dyspozycji Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Dokonywanie koniecznych zmian w planie finansowym wydatków. Obsługa Systemu TREZOR, tj. Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w zakresie sporządzania w obowiazującycyh terminach m.in.: zapotrzebowani na środki budżetowe i ich aktualizacji, planowania na poziomie dysponenta trzeciego stopnia, przygotowywania wniosków o decyzje budżetowe, wniosków o modyfikację harmonogramu i innych. Obsługa Systemu ZEFIR2 na poziomie dysponenta trzeciego stopnia w zakresie: palnowania i sprawozdawczości,
 • Opracowywanie sprawozdań i analiz z zakresu stanowiska pracy, a w szczególności: comiesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych z zakresu Budżetu państwa cz. 77, jako dysponent II stopnia: sprawozdań i analiz (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) w cz. 19 , z zakresu planowania i finansowania jednostki budżetowej III stopnia. Przygotowywanie, sprawdzanie i przekazywanie do dysponenta wyższego stopnia sprawozdań z działalności Izby Administracji Skarbowej , jako dysponenta II i III stopnia w systemach informatycznych TREZOR, ePUAP, ZEFIR2. Wykowanie zadań wierzyciela w zakresie windykacji należności pienięznych Izby Administracji Skarbowej w Opolu mających charakter cywilnoprawny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość stosownych do stanowiska pracy przepisów prawa materialnego i proceduralnego, w tym:
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o rachunkowości w szczególności w zakresie rachunkwości budżetowej
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office lub Open Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne,
 • kreatywność
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • umiejętność pracy pod presją czasu
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent