Specjalista ds. finansowo-księgowych - Dział Finansowo-Księgowy

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Warszawa

22 dni temu

Ogłoszenie numer: 3482200, z dnia 2020-07-15

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

Specjalista ds. finansowo-księgowych - Dział Finansowo-Księgowy

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 2020.111.10

 

Opis stanowiska

Termin składania dokumentów: 16-07-2020


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie działań windykacyjnych wobec Kontrahentów SCS AW poprzez realizację zapisów zawartych w Regulaminie windykacji należności Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
 • stała współpraca i bieżący kontakt z Kancelarią Prawną dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej,
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat oraz wystawianie i wysyłka not odsetkowych na koniec każdego kwartału.

Charakterystyka pracy:

 • prowadzenie działań windykacyjnych wobec Kontrahentów SCS AW poprzez realizację zapisów zawartych w Regulaminie windykacji należności Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, w tym:
  a) bieżące monitorowanie zaległości w płatnościach oraz uzgadnianie sald rozrachunków należności;
  b) przestrzeganie terminów działań windykacyjnych wprowadzonych Regulaminem, w szczególności nie dopuszczających do przedawnienia należności;
  c) nadzorowanie terminowości wpłat Kontrahentów;
  d) prowadzenie windykacji należności od Kontrahentów poprzez przygotowanie i przesłanie w terminach wskazanych w Regulaminie:
  - powiadomień o zbliżającym się terminie płatności,
  - wezwań do zapłaty,
  - przedsądowych wezwań do zapłaty;
 • stała współpraca i bieżący kontakt z kancelarią Prawną w zakresie m. in.:
  a) przekazywania dokumentacji w celu dalszego procedowania;
  b) cyklicznej weryfikacji statusów prowadzonych spraw dochodzonych na drodze sądowej oraz objętych postępowaniem egzekucyjnym w oparciu o informacje uzyskane z Kancelarii,
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat oraz wystawianie i wysyłka not odsetkowych na koniec każdego kwartału.
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze, Ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym, Ustawa o terminach w transakcjach handlowych, Kodeks Cywilny, Ustawa o zamówieniach publicznych oraz akty wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
 • danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
praca w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 4 letni przy wyższym wykształceniu lub minimum 5 letni przy średnim wykształceniu,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia windykacji.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa
 • znajomość obsługi programu Symfonia, moduł FK,
 • biegła obsługa programów biurowych (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne),
 • znajomość przepisów prawa dotyczących zakresu zadań służbowych,
 • sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności komunikacyjne,Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Specjalista ds. Finansowych zajmuje się przygotowaniem raportów i analiz finansowych. Monitoruje również rozliczenia oraz optymalizuje koszty. Uczestniczy też w procesie sporządzania budżetu. Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Finansowych powinna legitymować się wyższym wykształceniem (ekonomicznym, z zakresu rachunkowości i finansów). Konieczna jest ...
Praca Specjalista ds. Finansowych