Specjalista ds. sanitarnych

Sąd Okręgowy w Warszawie

Warszawa

24 dni temu

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-23/19 na wolne stanowisko

 

 Specjalista ds. sanitarnychI. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127.

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III. Zakres zadań na stanowisku:

 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie inwestycji i remontów,
 • dokonywanie ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów,
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy),
 • uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych wraz z wnioskowaniem o zapewnienie środków finansowych w zakresie niezbędnym dla procedur przetargowych,
 • czuwanie nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami,
 • przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa,
 • współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności wystawianych faktur,
 • rozliczanie zrealizowanych zadań.

IV. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, KPA, norm i przepisów BHP,
 • biegła znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office, przede wszystkim programem Excel i Word,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolności negocjacyjne,
 • dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy – umiejętność ustalania priorytetów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, nastawienie na realizację celu, rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz pracyw zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. Wymagania mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie opracowywania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, dokonywania ocen celowości i zasadności w tym analiz ekonomicznych planowanych remontów,
 • doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków budżetu państwa,
 • doświadczenie w jednostce inwestycyjnej organizacji o rozbudowanej strukturze organizacyjnej,
 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zgodnie z zapisami prawa budowlanego,
 • doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad utrzymaniem technicznym budynków w zakresie prowadzonych usług konserwacyjnych,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w jednostce inwestycyjnej związanej
  z prowadzeniem robót budowlanych,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:
  • sanitarnej,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programów do kosztorysowania (np. NORMA).

VI. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz numerem telefonu kontaktowego).
 • Kserokopia dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.
 • Kserokopie innych dokumentów (uprawnień, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.
 • Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie

 

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 30 września 2019 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa

pok. 359, p. III


Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Poznaj

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Są tu rozpoznawane wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji sprawy cywilne, karne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych. Toczą się tu także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. To w jego ramach działają Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych; to tu prowadzona jest ewidencja partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

W Sądzie Okręgowym orzeka blisko 300 sędziów, 11 referendarzy, pracuje ponad 200 asystentów i blisko 800 urzędników. W sądach rejonowych w okręgu orzeka ponad pół tysiąca sędziów (stan na kwiecień 2017 r).

Pracownicy Sądu tworzą młody zespół, 60% z nich to osoby poniżej 40 roku życia (urzędnicy i obsługa).