Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli X w Departamencie Kontroli
Centrala NFZ
Białystok
specjalista junior / mid
umowa o pracę / na zastępstwo
86 dni temu

Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli X w Białymstoku
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/112

Miejsce pracy: Białystok, Terenowy Wydział Kontroli X, ul. Pałacowa 3

1 etat / umowa o pracę/zastępstwo

Termin składania ofert: 07.07.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub udział w przeprowadzaniu analizy przedkontrolnej do danej kontroli, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych aptek w zakresie realizacji recept, sporządzania zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz przekazywania przez apteki danych do Oddziału zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych/zaleceń pokontrolnych oraz pism związanych z procesem odwoławczym na każdym etapie postępowania kontrolnego;
 • formułowanie wniosków o rozliczenie wyników finansowych przeprowadzanych kontroli i informowanie komórki finansowo – księgowej Oddziału o skutkach finansowych kontroli oraz przygotowanie i terminowe przekazywanie informacji do właściwych komórek organizacyjnych Oddziału, Centrali o przeprowadzonej kontroli i skutkach finansowych kontroli;
 • współdziałanie z Okręgową Izbą Aptekarską i Inspekcją Farmaceutyczną oraz sporządzanie odpowiedzi na pisma kierowane do Działu Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji Lekarskiej.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość zagadnień i uregulowań prawnych dotyczących kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Podobne oferty