Starsza Księgowa / Starszy Księgowy w Dziale Księgowości w Biurze Finansowo-Księgowym
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa, ul. Grzybowska 45
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
5 dni temu

Dołącz do Biura Finansowo-Księgowego

Starsza Księgowa / Starszy Księgowy w Dziale Księgowości w Biurze Finansowo-Księgowym
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy?
 • Szukamy osoby na stanowisko Starsza/y Księgowa/y w Dziale Księgowości w Biurze Finansowo-Księgowym.
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na umowę na zastępstwo.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Weryfikacja, dekretacja i ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych , w tym analiza dokumentów księgowych.
 • Opracowywanie materiałów analitycznych z zakresu prowadzonych spraw, dla potrzeb przełożonych.
 • Kontrolowanie i weryfikowanie rejestrów VAT w zakresie poprawności kwalifikacji podatku od towarów i usług.
 • Bieżąca analiza i weryfikowanie rozrachunków, sporządzanie i sprawdzanie potwierdzeń sald.
 • Prowadzenie korespondencji z kontrahentami w zakresie wzajemnych rozrachunków oraz współpraca z Dziełem Finansowym w zakresie wierzytelności.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu Zakładowego Planu Kont oraz projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości.
 • Współuczestniczenia w opracowywaniu dokumentacji przetargowej dot. wyboru biegłego rewidenta.
 • Współuczestniczenie w sporządzaniu miesięcznej, kwartalnej i rocznej sprawozdawczości finansowej z zachowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw finansowo – księgowych.
 • Sporządzanie zestawień i przygotowywanie dokumentów dla potrzeb organów kontrolujących RARS.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3 lata stażu pracy w komórce księgowej.
 • Doświadczenie w dziale księgowości lub na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Zaawansowana znajomość księgowości.
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej i rachunkowości finansowej.
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office: Word, Excel.
 • Wymagane umiejętności i kompetencje:
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Analityczne myślenie
  • Prawidłowa interpretacja przepisów
  • Umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole i wielozadaniowość.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Staż w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Dobra znajomość modułów księgowych w systemie SAP ERP.
 • Język angielski na poziomie średnim.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
Gdzie złożyć dokumenty?

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 17.12.2022r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 100/Z/BFK/11/22”:

 • elektronicznie za pomocą przycisku Aplikuj Teraz
 • drogą pocztową na adres:
  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.
Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?
 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ).
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

 

Aplikuj teraz

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty