Starszy Architekt / Architekt w Biurze Projektów i Procesów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warszawa

2 dni temu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Architekt / Architekt w Biurze Projektów i Procesów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/BPP/128/20

Stanowisko pracy ds. architektury korporacyjnej

 

Miejsce świadczenia obowiązków służbowych do negocjacji.


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba /1 etat – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Realizacja zadań i wykonywanie prac związanych z budową, wdrażaniem oraz utrzymaniem architektury korporacyjnej w ARiMR.
 • Udział w opracowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu komponentami oraz standardami architektury korporacyjnej, w szczególności tworzenie, utrzymanie pryncypiów, wytycznych i modeli architektonicznych.
 • Utrzymanie i nadzór nad zapewnieniem spójności modelu architektury korporacyjnej na poziomie: biznesowym, aplikacyjnym, technologicznym oraz danych.
 • Analiza i monitorowanie procesów biznesowych Agencji pod kątem spójności z architekturą rozwiązań w ramach utrzymania ładu korporacyjnego.
 • Rekomendacja rozwiązań informatycznych dla wsparcia procesów biznesowych zgodnie ze strategią rozwoju Agencji i strategią rozwoju systemu informatycznego.
 • Identyfikacja potrzeb integracji systemów informatycznych oraz proponowanie właściwych rozwiązań technologicznych i architektonicznych w obszarze integracji danych, współdziałania i współdzielenia usług informatycznych.
 • Współpraca przy opracowywaniu rekomendacji działań w zakresie architektury korporacyjnej przy tworzeniu i aktualizacji strategii rozwoju informatyki w Agencji oraz realizacja zadań z niej wynikających.
 • Opiniowanie realizacji projektów i programów pod kątem ich zgodności z opracowanymi modelami i pryncypiami architektury korporacyjnej.
 • Wstępna analiza i zarządzanie zgłaszanymi wymaganiami biznesowymi.
 • Współpraca w ramach dokonywania okresowej oceny poziomu dojrzałości architektonicznej organizacji.
 • Raportowanie w zakresie zagadnień związanych z architekturą korporacyjną,.
 • Definiowania procesów i procedur zarządzania architekturą korporacyjną w organizacji oraz zapewnianie ich stosowania.
 • Realizacja prac w ramach wdrożenia, utrzymywania i stosowania narzędzi informatycznych wspierających funkcjonowanie architektury korporacyjnej, w tym repozytorium architektury korporacyjnej.
 • Współpraca w przygotowywaniu istotnych postanowień do umów dotyczących systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie rozwoju architektury korporacyjnej.
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych w obszarze architektury korporacyjnej zakresie niezbędnym dla pracowników ARiMR.
 • Promowanie architektury korporacyjnej wewnątrz organizacji.

Wymagania konieczne

 • wykształcenie: Informatyka lub inny kierunek techniczny,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze projektowania i implementacji systemów informatycznych, w szczególności w roli architekta IT lub projektanta-programisty,
 • znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania,
 • znajomość i umiejętność projektowania architektury systemów wielowarstwowych, w tym specyfiki komponentów środowisk bazodanowych, systemów operacyjnych, serwerów aplikacyjnych, systemów wspierających przypływy procesów i dokumentów (danych),
 • znajomość wzorców projektowych odnoszących się do projektowania i implementacji systemów informatycznych,
 • praktyczna umiejętność stosowania ram architektonicznych TOGAF,
 • praktyczna znajomość narzędzi do modelowania (np. ARiS, Enterprise Architect, ArchiMate) oraz umiejętność modelowania w notacjach: UML, BPMN,
 • znajomość dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT), 
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,
 • zdolności analityczne oraz wysokie umiejętności komunikacyjne.

Wymagania pożądane:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w roli architekta korporacyjnego,
 • doświadczenie projektowe w zakresie transformacji organizacji związanych z transformacją złożonej architektury IT lub wdrożeniem Architektury Korporacyjnej w organizacji,
 • ważny certyfikat uznanej metodyki zarządzania projektami,
 • ważny certyfikat TOGAF 9 na poziomie Certified/Foundation,
 • zdolność do pro-biznesowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji i IT.
 • znajomość platform i rozwiązań integracyjnych (SOA, mikroserwisy) oraz platform aplikacyjnych klasy BPM, BI, ECM,
 • znajomość zagadnień architektury bezpieczeństwa aplikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 października 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem: ARiMR/BPP/128/20

 

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: ARiMR/BPP/128/20


lub elektronicznie na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/BPP/128/20


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa