Starszy inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

Gdańsk

2333 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 157703
 • Data ukazania się ogłoszenia: 07 lutego 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Łąkowa 37/38 Gdańsk 80-769

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego w celu badania prawidłowości wykonywania zadań przez organ określonych w prawie budowlanym
 • Przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne starostów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej w celu badania prawidłowości wydawanych w toku postępowań administracyjnych rozstrzygnięć pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego
 • Przygotowuje propozycje zaleceń pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych
 • Przygotowuje projekty wniosków o odpowiedzialność zawodową do izb samorządu zawodowego w celu wyegzekwowania odpowiedzialności zawodowej od osób wykonująchc samodzielne funkcje techniczne w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa budowlanego przez te osoby
 • Udziela informacji i wyjaśnień z prowadzonych kontroli organom administracji państwowej
 • Wykonuje analizy z przeprowadzonych kontroli celem przygotowania materiałów szkoleniowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
 • Przeprowadza weryfikację stanów faktycznych w terenie w odniesieniu do prowadzonych kontroli celem prawidłowej realizacji zadań kontrolnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na danym stanowisku wymaga od pracownika znajomo s ci aktualnych przepisów prawa zarówno budowlanego (w tym norm technicznych), administracyjnego oraz egzekucyjnego. Stanowisko pracy wymaga znacznej samodzielności w realizacji zadań. Praca w terenie (kontrole) jak i w siedzibie organu. Wyjazdy słuzbowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane, administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
  • prawo jazdy kat.B
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
wymagania dodatkowe
 • język angielski na poziomie komunikatywnym

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Inspektor Budowlany 
Inspektor budowlany, nazywany inaczej inspektorem nadzoru, jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prac budowlanych w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Sprawowanie tego rodzaju nadzoru wymusza posiadanie uprawnień budowlanych w jednej ze specjalności; architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy, lub instalacyjnej. Uprawnienia te pozyskuje się poprzez zdanie egzaminu, a zakres materiału ...
Praca Inspektor Budowlany