Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

283 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 28723

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
- kontakt z klientem zewnętrznym
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kompleksowych kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, w celu realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych nałożonych na Wojewodę;
 • przeprowadzanie kontroli wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetowych w zakresie zadań administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych nałożonych na Wojewodę;
 • sporządzanie dokumentacji kontrolnej: projektów wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli finansowych, w celu udokumentowania ustaleń i wyników kontroli; wystąpień pokontrolnych (zawierających zalecenia pokontrolne) skierowane do kierowników kontrolowanych jednostek, w celu wskazania i usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli; projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszeń dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w wyniku kontroli, w celu ukarania osób odpowiedzialnych za ujawnione przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych; projektów innych pism, np. odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołu kontroli, zapytania i prośby o opinie w sprawach trudnych, spornych;
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektu planu kontroli na dany rok kalendarzowy w celu objęcia okresową kontrolą gospodarki finansowej wszystkich jednostek podległych Wojewodzie W-M oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (1 raz w roku);
 • uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdania oraz innych informacji/zestawień z działalności kontrolnej w celu przedstawienia zbiorczych wyników z przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej (1 raz w roku) oraz wg potrzeb.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu metodologii kontroli, funkcjonowania finansów publicznych
 • 3 lata doświadczenia w kontroli

Poznaj stanowisko: Kontroler Finansowy

Kontroler finansowy jest osobą o szerokim zakresie obowiązków. Należą do nich przede wszystkim nadzorowanie i kontrolowanie działań księgowości, weryfikowanie sprawozdań finansowych pod kątem zawartych w nich informacji i ich zgodnością z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi, co tyczy się także wszelkiej dokumentacji różnego rodzaju, obecnej w firmie lub instytucji. Kontroler finansowy zajmuje się także ...
Kontroler Finansowy Praca Kontroler Finansowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (807)
Wałbrzych (57)
Legnica (99)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (249)
Toruń (145)
Lubelskie:
Lublin (252)
Chełm (35)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (947)
Tarnów (66)
Nowy Sącz (65)
Mazowieckie:
Warszawa (2233)
Radom (172)
Płock (102)
Opolskie:
Opole (248)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (162)
Przemyśl (43)
Podlaskie:
Białystok (156)
Suwałki (49)
Łomża (37)
Pomorskie:
Gdańsk (479)
Gdynia (202)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (579)
Częstochowa (153)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (153)
Elbląg (126)
Ełk (87)
Wielkopolskie:
Poznań (669)
Kalisz (77)
Konin (74)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (341)
Koszalin (89)
Kołobrzeg (40)
Auchan (159)
Tesco (113)
Inditex (20)
Leroy Merlin (131)
Bricoman (19)
STRABAG (12)
ABB (40)
Accenture (145)
Carrefour (142)
PKO BP (350)
PwC (38)
KPMG (23)
Orange (19)
IKEA (29)
Budimex (59)

Rekrutują z Praca.pl