Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Radom
71 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 80892

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału oraz poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole), praca na drugim piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowania winda; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole w domach pomocy społecznej
 • Prowadzi kontrole w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • Rozpatruje skargi i wnioski
 • Sporządza opracowania, zestawienia i sprawozdania z zakresu działalności domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • Przygotowuje projekty pism i odpowiedzi w sprawach dotyczących domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Znajomość ustaw: o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe