Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdańsk

5 dni temu

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 64693

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z zasadami prawa pracy oraz przekazywanie tych dokumentów pracownikom KMP w Gdańsku oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe
 • ustalanie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w KMP w Gdańsku i podległych jednostkach organizacyjnych tj. uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, należności związanych z wysługą lat i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowej kwestii w celu przekazaia komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji dotyczącej wysokości należnych świadczeń
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Policji oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • koordynacja realizowanej w komórkach i jednostkach organizacyjnych KMP w Gdańsku polityki personalnej
 • ewidencjonowanie wniosków urlopowych i zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy oraz ich przekazywanie do odpowiednich komórek
 • organizacja naboru kandydatów skierowanych do odbycia stażu w KMP w Gdańsku
 • prowadzenie rekrutacji pracowników dla potrzeb KMP w Gdańsku, w tym organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej oraz wewnętrznych procedur

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku lub wysłać pocztą na adres:
  Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 27
  80-803 Gdańsk
  (Wydział Kadr)

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dostępna na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku:


  http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rodo/28295,RODO.html

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej