Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Kętrzyn
350 dni temu
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 69754

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),

Zakres zadań

 • sprawdzanie prawidłowości wypełnienia wniosku paszportowego i dołączonych załączników. Pobranie odcisków linii papilarnych oraz ich elektroniczna rejestracja. Sprawdzanie i porównanie danych z kwestionariusza osoby ubiegającej się o wydanie paszportu z danymi zawartymi w CEWiUP/Pesel w celu sporządzenia prawidłowego dokumentu paszportowego;
 • wystawianie paszportów tymczasowych. Weryfikacja danych osobowych zarejestrowanych wniosków CEWiUP/Pesel oraz kierowanie ich do CPD MSWiA. Sprawdzenie paszportów po produkcji i wykonanie funkcji przyjęcia dokumentów do systemu PS2O w celu bieżącej aktualizacji ewidencji paszportowej;
 • wydawanie wystawionych paszportów i zapoznanie z danymi zawartymi w mikroprocesorze dokumentu oraz potwierdzenie zgodności linii papilarnych w wystawionym dokumencie w celu wydania paszportu wyłącznie osobom uprawnionym;
 • udzielanie informacji paszportowych w celu prawidłowego złożenia wniosku przez osoby ubiegające się o dokument paszportowy;
 • przyjmowanie opłaty paszportowej za pomocą karty płatniczej w celu umożliwienia zainteresowanemu złożenie wniosku i uiszczenia opłaty paszportowej bezpośrednio na stanowisku pracy;
 • wprowadzanie na bieżąco do zbiorów kartotecznych wniosków po wydaniu paszportu w celu uaktualnienia kartoteki;
 • wydawanie zaświadczeń o zwrot opłaty paszportowej w celu umożliwienia zwrotu nadpłaconej kwoty;
 • aktualizacja statusów wniosków w systemie ewidencji paszportowej w celu utrzymania aktualnych danych zbioru.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1026 ze zm.
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U. 2019 poz. 1313.
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji Dz.U. 2010 nr 26 poz. 131.
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu Dz.U. 2010 nr 25 poz. 126.
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji
 • przeszkolenie informatyczne

Podobne oferty