Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Poznań
54 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 77788

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasu

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy z zakresu nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji oraz sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumentów finansowych do płatności oraz prowadzi ewidencje postępu prac i rozliczeń finansowych, udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno – prawny,
 • udział w konsultacjach proponowanych zmian technologicznych i uzgodnień z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych, w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów oraz przygotowuje wnioski o zamówienie uzupełniające,
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: badań i nadzorów archeologicznych, wykonuje postępowania decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań, przygotowuje wymagane dokumenty do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych.
 • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bierze udział w prowadzonych kontrolach w okresach przeglądów, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, burami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office w szczególności Excel i Word)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu FIDIC