Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Olsztyn
praca stacjonarna
102 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 125446

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie przy realizacji zadań inwestycyjno - remontowych

Zakres zadań

 • Wykonuje obowiązki nadzoru inwestorskiego wyznaczonych inwestycji i remontów instalacji elektrycznych w celu zapewnienia właściwego ilościowo-jakościowego wykonania robót budowlanych, ich sprawnej organizacji, zachowania bezpieczeństwa pracy i p.poż, odbioru oraz rozliczenia finansowego zadania zgodnego ze stanem faktycznym, podpisanymi umowami, zatwierdzonymi protokołami konieczności, WKI i dokumentacją techniczno-kosztorysową;
 • Realizuje prawa inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez wydawanie kierownikowi budowy lub robót, potwierdzonych każdorazowo wpisem do dziennika budowy, poleceń w celu usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób, badań lub odkrywek, wykonania niezbędnych ekspertyz prowadzonych robót budowlanych, przedstawienia dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i urządzeń technicznych oraz wyrobów i urządzeń technicznych oraz wyegzekwowania tych poleceń;
 • Przeprowadza pięcioletnie, roczne i okresowe przeglądy instalacji elektrycznych obiektów budowlanych, w celu sporządzenia protokołu stanu sprawności technicznej instalacji elektrycznych obiektu, nadzoru aktualizowania na bieżąco KOB, określenia potrzeb inwestycyjno-remontowych, konserwacyjno-naprawczych, informowania przełożonego o zagrożeniach i nieprawidłowościach, przygotowania rocznych i wieloletnich planów remontowych;
 • Przeprowadza procedury zgodnie z obowiązującym stanem prawnym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty instalacyjne w celu przeprowadzenia remontów instalacji elektrycznych przydzielonych obiektów budowlanych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego;
 • Wykonuje czynności służbowe w celu terminowego uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, zmianę sposobu użytkowania i decyzji oddania do użytkowania, a w razie potrzeby w uzyskaniu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii na przydzielone obiekty budowlane Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego;
 • Współdziała z Kierownikiem Sekcji Zamówień Publicznych w celu przygotowania, przeprowadzenia procedur zamówień publicznych oraz wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej, opracowań lub budowlanych robót instalacyjnych zgodnie z planami, poleceniami i wyznaczonymi terminami
 • Na bieżąco realizuje kompleksowe czynności z całością korespondencji i dokumentacji budowy powykonawczej związanej z prowadzonymi zadaniami w celu właściwego jej skompletowania, przechowania i archiwizowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, kreatywność, inicjatywa;
 • Obsługa programów kosztorysowych;
 • Znajomość przepisów dotyczących: zamówień publicznych, finansów publicznych; BHP i p.poż;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, redagowania korespondencji, prognozowania, koordynowania robót budowlanych, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 

Podobne oferty