Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Częstochowa
praca stacjonarna
95 dni temu
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 126380

Warunki pracy

charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta.


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekty dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres zadań

 • Planuje i organizuje pracę kancelarii ogólnej oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników, w celu zapewnienia bezpieczeństwa nad obiegiem materiałów niejawnych i jawnych oraz w materiałów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, a także dba o sprawną obsługę kancelarii oraz przestrzeganie dyscypliny pracy.
 • Nadzoruje udostępnianie i wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania oraz egzekwuje zwrot materiałów.
 • Sprawuje nadzór nad realizowaniem czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów zawierających informacje niejawne, nadzoruje prawidłowe oznaczanie i rejestrowanie materiałów oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne w kancelarii ogólnej.
 • Sprawuje nadzór nad porządkowaniem posiadanego zasobu materiałów oraz współdziała z funkcjonariuszami/pracownikami placówki obsługiwanymi przez kancelarię w zakresie: uzgodnienia tematyki teczek, niszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem „Bc”, zgrupowania na koniec każdego roku kalendarzowego akt spraw zakończonych w założonych teczkach tematycznych, zgodnie z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt w SG”, w celu przekazania ich do archiwum zakładowego.
 • Informuje pełnomocnika komendanta oddziału do spraw ochrony informacji niejawnych drogą służbową o ewentualnych zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia materiałów niejawnych.
 • Zapewnia możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się dokument niejawny pozostający w dyspozycji kancelarii, w celu niedopuszczenia do zagubienia lub utraty kontroli nad dokumentem. Nadzoruje przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie i przekazywanie pieczęci.
 • Rozlicza z dokumentów niejawnych funkcjonariuszy oraz pracowników placówki, w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) oraz podpisuje karty obiegowe, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu i zabezpieczenia dokumentów niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE"”
 • komunikatywność;
 • umiejętność kierowania zespołem
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych;
 • przeszkolenie kancelaryjne;
 • przeszkolenie z zakresu archiwizacji dokumentów.
 

Podobne oferty