Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy kontroler skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
76 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80864

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Praca wymaga komunikacji z innymi analitykami.

Zakres zadań

 • Gromadzi, przetwarza i udostępnia dane o handlu międzynarodowym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a krajami członkowskimi UE i krajami trzecimi, w tym generuje zbiór statystyczny na potrzeby sprawozdawcze Głównego Urzędu Statystycznego, w celu realizacji statutowych zadań.
 • Udostępnia dane uzyskane w toku wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, które regulują statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT), w celu realizacji statutowych zadań.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą w zakresie statystyki dotyczącej obrotu towarowego z zagranicą w celu przygotowywania analiz na potrzeby sprawozdawcze.
 • Wspiera Ministerstwo Finansów w realizacji zadań związanych z udostępnianiem organom ścigania oraz innym podmiotom uprawnionym, gromadzonych danych o handlu międzynarodowym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajami członkowskimi UE i krajami trzecimi w celu realizacji przepisów prawa.
 • Przygotowuje zestawienia statystyczne, raporty i analizy na potrzeby Ministerstwa Finansów, organów KAS oraz innych organów administracji państwowej i samorządowej w celu przygotowania analiz na potrzeby sprawozdawcze.
 • Udziela informacji operacyjnych organom ścigania oraz innym podmiotom uprawnionym w celu realizacji przepisów prawa.
 • Współpracuje z Ministerstwem Finansów w sprawach dot. realizacji porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie udostępniania informacji oraz realizacja zadań określonych w tych porozumieniach, w tym przygotowuje zbiory statystyczne w celu zagwarantowania najwyższej jakości danych.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi innych jednostek organizacyjnych KAS w zakresie wypełniania potrzeb związanych z wymianą informacji w celu przygotowywania analiz na potrzeby sprawozdawcze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków, kontroli, cła, audytu
lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie przepisów regulujących udostępnianie danych
 • Znajomość Ordynacji podatkowej w zakresie Działu VII Tajemnica skarbowa
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe