Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Szczecin
303 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 88620

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy - budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze, w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim - w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3454,33 zł brutto (mnożnik 1,7) + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Przygotowywanie wniosków oraz dokumentów w celu uzyskania decyzji urzędowych związanych z prowadzonymi przez Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie inwestycjami i remontami obiektów służbowych Policji
 • Prowadzenie merytorycznej kontroli dokumentów przychodowo-rozchodowych i finansowych w celu ich prawidłowego rozliczenia
 • Prowadzenie rejestrów wydatków budżetowych dla komórek organizacyjnych oraz jednostek terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie trybu udzielonych zamówień publicznych na roboty budowlane i inwestycyjne zlecane przez pracowników Zespołu Inwestycji i Remontów
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjno-remontowej prowadzonej przez Zespół Inwestycji i Remontów
 • Sporządzanie rocznych planów finansowych zabezpieczających środki finansowe na realizację zadań inwestycyjno-remontowych
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu procedur przetargowych i umów na roboty budowlane i zadania inwestycyjne
 • Prowadzenie podręcznego archiwum Zespołu Inwestycji i Remontów, tj. przyjmowanie od pracowników Zespołu dokumentów spraw ostatecznie zakończonych i archiwizowanie jej zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
 • Biegła znajomość programu komputerowego – pakiet Microsoft Office
 • Czynne prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność pisania pism urzędowych
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne’’
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i operatywność
 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, organizacji pracy
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (dowolnej specjalności)
 • Znajomość komputerowego programu kosztorysowego np. NORMA

Podobne oferty