Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Terenowy inspektor drogowy w Rejonie w Jędrzejowie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Jędrzejów

841 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 177208
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 stycznia 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • terenowy inspektor drogowy
 • w Rejonie w Jędrzejowie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jędrzejów
 • Oddział w Kielcach
  Rejon w Jędrzejowie
  ul. Kielecka 55
  28-300 Jędrzejów
  i teren jego działania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżącej analizy realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg w tym przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym,oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń brd, w tym identyfikacja ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg - obsługa systemów technicznej ewidencji dróg: SOSN, SOWA, SUN, BDD oraz innych wdrażanych sukcesywnie,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony pasa drogowego,
 • prowadzenie ewidencji projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontrola realizacji tych projektów oraz sporządzanie protokołów kontroli i wniosków,
 • uczestnictwo w postępowaniach przetargowych w tym przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty i usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i innych robót drogowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana wyjazdami służbowymi na terenie kraju polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,
  - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  - praca w biurze i w terenie ( teren działania Rejonu).
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  - wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  - praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych,
  - podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie drogowe lub drogowo-mostowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu Rozporządzeń: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
  • podstawowa wiedza z zakresu zamówień publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office.
wymagania dodatkowe
 • preferowane wykształcenie wyższe drogowe lub drogowo-mostowe,
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • umiejętność analizowania i wnioskowania,
 • komunikatywność

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (592)
Wałbrzych (38)
Legnica (53)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (163)
Toruń (95)
Lubelskie:
Lublin (105)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (804)
Tarnów (35)
Nowy Sącz (34)
Mazowieckie:
Warszawa (1718)
Radom (62)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (113)
Nysa (20)
Podkarpackie:
Rzeszów (85)
Przemyśl (15)
Podlaskie:
Białystok (98)
Suwałki (31)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (326)
Gdynia (133)
Słupsk (35)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (94)
Elbląg (25)
Ełk (11)
Wielkopolskie:
Poznań (483)
Kalisz (45)
Konin (33)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (258)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (28)
Auchan (141)
Tesco (391)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (13)
ABB (50)
Accenture (154)
Luxoft (174)
PKO BP (0)
KPMG (35)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (31)

Rekrutują z Praca.pl