Wartownik Konwojent WSO
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Tomaszów Mazowiecki, ul. Jeleń 4
pracownik fizyczny
pełny etat
umowa o pracę
7 dni temu

Dołącz do Składnicy RARS w Wąwale.

Wartownik Konwojent WSO
Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki, ul. Jeleń 4
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Wartownik Konwojent WSO
 • Chcemy zatrudnić dwie osoby na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Jeleń 4,
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Ochrona mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów.
 • Przestrzeganie zasad użycia broni i środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia.
 • Wykonywanie zadań wynikających z Planu ochrony, tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej
 • Meldowanie przełożonym o zdarzeniach zaistniałych podczas służby.
 • Wykonywanie poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zleconych przez przełożonego.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie zawodowe
 • Minimum roczny stażu pracy.
 • Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do używania broni obiektowej, min. wpis A (lub wpisy B i M w starej wersji legitymacji).
 • Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
 • Wymagane umiejętności:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
  • komunikatywność,
  • dokładność, rzetelność,
  • punktualność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie średnie.
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną fizyczną obiektów, bezpieczeństwem, obronnością lub zarzadzaniem kryzysowym.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie)
Gdzie złożyć dokumenty?

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 21 08 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 69/Z/BO/07/22”:

 • elektronicznie za pomocą przycisku Aplikuj Teraz
 • drogą pocztową na adres:
  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja ARM, XI piętro.
Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?
 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Aplikuj teraz

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty