Najnowsze oferty pracy

 • Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat   4 800 - 5 700 zł brutto/mies.
  3 dni
  Obowiązki: Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej...
 • Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat   4 800 - 5 800 zł brutto/mies.
  3 dni
  Obowiązki : Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej...
 • Terapeuta zajęciowy - instruktor pracowni komputerowej

  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   5 500 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego, skierowanego do dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (np. edukacja obywatelska, zorganizowana aktywność w środowisku, sesje społeczności), Prowadzenie terapii zajęciowej w pracowni...
 • Asystent osoby z niepełnosprawnością

  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Prowadzenie wsparcia indywidualnego, skierowanego do dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (np. asystowanie podczas wizyt lekarskich, w urzędach, prowadzenie treningu budżetowego, komunikacyjnego), Prowadzenie i współprowadzenie grupowych...
 • Nauczyciel / Korepetytor

  Superprof   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  rekrutacja online
  12 dni
  Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce, do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania, niezależnie od wykształcenia i...
 • Pedagog specjalny

  J.M.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   Szczecin, róg ulicy Felczaka i Monte Cassino    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Nauczyciel planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W szkole pedagog specjalny ułatwia dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności)...
 • Pedagog Specjalny ze spec. z logopedii

  Przedszkole pw. św. Rodziny z Nazaretu   Gdynia, 7 minut od SKM Gdynia Orłowo    praca stacjonarna
  ekspert  umowa o pracę  część etatu   2 200 - 2 299 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Opis stanowiska Pedagog Specjalny - Udział w zespołach PPP, opracowanie dokumentacji PPP i IPET i WOPFU, prowadzenie zajęć specjalistycznych, pomoc rodzicom, nauczycielom, dzieciom, współpraca z nimi, wspieranie dzieci ze specyficznymi trudnościami i posiadającymi orzeczenie lub opinię lub...
 • Logopeda w przedszkolu i w szkole

  Montessori Pobiedziska   Pobiedziska    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 dni
  Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji w grupie przedszkolnej i szkolnej. Opracowanie wniosków ogólnych dla grupy uczniów i indywidualnych dla każdego dziecka. Przygotowanie informacji dla rodziców i dla wychowawców. Przygotowanie wniosków na zebranie rodziców. Opracowanie IPET w razie...
 • Asystentka / Asystent Wychowawcy w przedszkolu

  Montessori Pobiedziska   Pobiedziska    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 dni
  Edukacja i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym; Planowanie, przygotowanie, prowadzenie zajęć; Przygotowanie i kreowanie otoczenia edukacyjnego, Kontakt z rodzicami; Dbanie o dobry wizerunek przedszkola.
 • Opiekun / Opiekunka w żłobku

  Montessori Pobiedziska   Pobiedziska    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 dni
  Edukacja, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 3; Planowanie, przygotowanie, prowadzenie zajęć; Przygotowanie i kreowanie otoczenia edukacyjnego, Kontakt z rodzicami; Dbanie o dobry wizerunek placówki.
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Pedagog Warszawa
Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zespół Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1
Warszawa
4 800 - 5 800 zł brutto/mies.
specjalista mid / senior / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
13 dni temu

Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania niezbędne
 • Wykształcenie wyższe:
  • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
  • na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
  • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
Obowiązki :
 • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.
 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka.
 • Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji
  w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi
  w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Umowa o pracę na czas określony z możliwością zmiany na umowę na czas nieokreślony.
 • Praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej).
Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Szkolenia podnoszące kompetencje.
Oferujemy:
 • Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole.
 • Zdobywanie doświadczenia.
 • Stabilne warunki zatrudnienia:
  • pensja zasadnicza płatna do 28 każdego miesiąca w wysokości 4800 zł – 5700 zł brutto w zależności od doświadczenia i kwalifikacji,
  • korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie na święta,
  • dodatek motywacyjny w wysokości 20% - 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatek za wieloletnią pracę,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne „13 pensja”.
 • Szkolenia, kursy oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w godzinach pracy. Szkolenia i kursy są finansowane lub współfinansowane przez pracodawcę.
 • Możliwość awansu zawodowego.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), dalej jako RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanym w procesie rekrutacji jest Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.
Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@zpow.waw.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień na adres e-mail: iodo@zpow.waw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej. 
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa (art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy, art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. w spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast inne dane na podstawie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie w trybie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z  przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi niszczenia dokumentów.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 udzielonej w dniu …. W celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ………. Podpis osoby, której dane dotyczą.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność uczestniczenia Pana/Pani w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Poznaj

Zespół Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie jest jednostką samorządową m.st. Warszawy utworzoną Uchwałą XXXV/1065/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020r.


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną 14 placówkom opiekuńczo-wychowawczym znajdującym się na terenie Warszawy. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne.
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 realizując swoje zadania współdziała z organami administracji samorządowej, administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.


Celem powołania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 jest usprawnienie funkcjonowania jednostek obsługiwanych.

 

Podobne oferty

 • Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat   4 800 - 5 700 zł brutto/mies.
  3 dni
  Obowiązki: Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej...
 • Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat   4 800 - 5 800 zł brutto/mies.
  3 dni
  Obowiązki : Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej...
 • Terapeuta zajęciowy - instruktor pracowni komputerowej

  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   5 500 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego, skierowanego do dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (np. edukacja obywatelska, zorganizowana aktywność w środowisku, sesje społeczności), Prowadzenie terapii zajęciowej w pracowni...
 • Asystent osoby z niepełnosprawnością

  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Prowadzenie wsparcia indywidualnego, skierowanego do dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (np. asystowanie podczas wizyt lekarskich, w urzędach, prowadzenie treningu budżetowego, komunikacyjnego), Prowadzenie i współprowadzenie grupowych...
 • Nauczyciel / Korepetytor

  Superprof   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  rekrutacja online
  12 dni
  Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce, do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania, niezależnie od wykształcenia i...
 • Pedagog specjalny

  J.M.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   Szczecin, róg ulicy Felczaka i Monte Cassino    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Nauczyciel planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W szkole pedagog specjalny ułatwia dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności)...
 • Pedagog Specjalny ze spec. z logopedii

  Przedszkole pw. św. Rodziny z Nazaretu   Gdynia, 7 minut od SKM Gdynia Orłowo    praca stacjonarna
  ekspert  umowa o pracę  część etatu   2 200 - 2 299 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Opis stanowiska Pedagog Specjalny - Udział w zespołach PPP, opracowanie dokumentacji PPP i IPET i WOPFU, prowadzenie zajęć specjalistycznych, pomoc rodzicom, nauczycielom, dzieciom, współpraca z nimi, wspieranie dzieci ze specyficznymi trudnościami i posiadającymi orzeczenie lub opinię lub...
 • Logopeda w przedszkolu i w szkole

  Montessori Pobiedziska   Pobiedziska    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 dni
  Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji w grupie przedszkolnej i szkolnej. Opracowanie wniosków ogólnych dla grupy uczniów i indywidualnych dla każdego dziecka. Przygotowanie informacji dla rodziców i dla wychowawców. Przygotowanie wniosków na zebranie rodziców. Opracowanie IPET w razie...
 • Asystentka / Asystent Wychowawcy w przedszkolu

  Montessori Pobiedziska   Pobiedziska    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 dni
  Edukacja i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym; Planowanie, przygotowanie, prowadzenie zajęć; Przygotowanie i kreowanie otoczenia edukacyjnego, Kontakt z rodzicami; Dbanie o dobry wizerunek przedszkola.
 • Opiekun / Opiekunka w żłobku

  Montessori Pobiedziska   Pobiedziska    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 dni
  Edukacja, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 3; Planowanie, przygotowanie, prowadzenie zajęć; Przygotowanie i kreowanie otoczenia edukacyjnego, Kontakt z rodzicami; Dbanie o dobry wizerunek placówki.