Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Wychowawca - Edukator przedmiotów ścisłych

Stowarzyszenie SIEMACHA

Wrocław

1 dzień temu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WYCHOWAWCA- EDUKATOR
W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO 
SIEMACHA SPOT MAGNOLIA PARK WE WROCŁAWIU

 

Dyrektor specjalistycznej placówki wsparcia dziennego SIEMACHA Spot Magnolia Park, ul. Legnicka 58 we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy — wychowawca-edukator, w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego.

Wychowawca - Edukator przedmiotów ścisłych
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawca-edukator:

Posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie;
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji;
 • wykształcenie średnie z udokumentowanym co najmniej 3 letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną.
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • Nie była skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy-edukatora powinna:

 • posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego,
 • znać zapisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną,
 • posiadać predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z młodzieżą
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowanie indywidualnej diagnozy dziecka oraz indywidualnego planu pracy.
 • prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi młodzieży,
 • współpraca z pedagogiem, terapeutą w zakresie realizowanych zajęć.
 • współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę w wychowaniu w zależności od potrzeb dziecka (m.in. szkoła, sąd, kuratorzy sądowi, MOPS, poradni PPP, i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem rodziny),
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo - wychowawczej z grupą młodzieży oraz pracę indywidualna z wychowankami,
 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zajęć i rozwój zainteresowań wychowanków placówki,
 • realizację zadań projektu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej młodzieży funkcjonowania placówki,
 • zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa zdrowia i życia wychowanków w czasie zajęć,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora placówki.
Wymiar czasu pracy:

Praca w wymiarze: pełny etat, pon. - pt., w godzinach popołudniowych 12.00 – 20.00.

 

CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania lub składać osobiście w placówce SIEMACHA Spot Magnolia Park ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław.

 

 APLIKUJ TERAZ 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SIEMACHA

Naszą misję społeczną realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość.

Pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów.

Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Poznaj stanowisko: Pedagog

Pedagog najczęściej pracuje w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie podstawowym celem jego pracy jest organizowanie pomocy, opieki pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dbanie o prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.Do zadań pedagoga szkolnego należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów ...
Pedagog Praca Pedagog

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA.

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (798)
Wałbrzych (70)
Legnica (122)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (303)
Toruń (189)
Lubelskie:
Lublin (258)
Chełm (58)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (861)
Tarnów (102)
Nowy Sącz (95)
Mazowieckie:
Warszawa (2298)
Radom (192)
Płock (75)
Opolskie:
Opole (263)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (176)
Przemyśl (55)
Podlaskie:
Białystok (173)
Suwałki (61)
Łomża (49)
Pomorskie:
Gdańsk (567)
Gdynia (324)
Słupsk (106)
Śląskie:
Katowice (623)
Częstochowa (199)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (227)
Elbląg (128)
Ełk (70)
Wielkopolskie:
Poznań (690)
Kalisz (92)
Konin (80)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (440)
Koszalin (113)
Kołobrzeg (58)
Auchan (156)
Tesco (162)
Inditex (36)
Leroy Merlin (177)
Bricoman (15)
STRABAG (13)
ABB (37)
Accenture (65)
Carrefour (230)
PKO BP (331)
PwC (12)
KPMG (42)
Orange (49)
IKEA (51)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl