Zastępca naczelnika wydziału

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20656

Warunki pracy

1. Krajowe wyjazdy służbowe.
2. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
3. Zagrożenie korupcją.
4. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Zadania związane z bezpośrednim nadzorem: 1) wyodrębnienie i podział, pomiędzy pracowników, zadań składających się na realizację przydzielanych obowiązków; 2) przeglądanie korespondencji, zadekretowanej przez Naczelnika Wydziału do realizacji, dekretowanie jej na podległych pracowników, określanie wytycznych dot. sposobu realizacji zadań, udzielanie wyjaśnień i dawanie wskazówek w tym zakresie; 3) kontrolowanie terminowości i prawidłowości zadań wykonywanych w nadzorowanym obszarze.
 • Zadania z zakresu działania nadzorowanego obszaru: 1) sporządzanie projektów planów rzeczowo-finansowych, w tym wieloletnich dotyczących: a) zakupów, b) zamówień publicznych, c) wyposażania w sprzęt kwaterunkowy i biurowy stanowisk pracy, d) wyposażania pracowników w telefony komórkowe; 2) kształtowanie procesów pracy realizowanych w ramach kierowanej działalności celem przedłożenia do akceptacji Naczelnikowi Wydziału oraz nadzór nad ich wdrażaniem i przestrzeganiem; 3) wypracowywanie koncepcji standaryzacji m.in. dot. wyposażania stanowisk pracy w sprzęt kwaterunkowy i urządzenia biurowe.
 • Zadania z zakresu spraw pracowniczych w odniesieniu do bezpośrednio podległych pracowników: 1) planowanie struktury zatrudnienia w nadzorowanym obszarze; 2) sporządzanie projektów opisów stanowisk pracy; 3) wybór kryteriów oceny oraz przeprowadzanie rozmów oceniających; 4) opracowywanie zakresów czynności; 5) przygotowywanie projektów ścieżek kariery zawodowej, szkoleń, dbałość o rozwój zawodowy; 6) przygotowywanie i nadzorowanie przebiegu całego procesu służby przygotowawczej oraz wdrażania nowozatrudnionych pracowników; 7) uzgadnianie projektów planów urlopów w nadzorowanym obszarze oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Realizacja zadań przypisanych Naczelnikowi Wydziału oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. kadr i legislacji w przypadku ich nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego ogólnego stażu pracy
 • w tym 2 lata stażu w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych lub 3 lata stażu w pracy na stanowisku koordynatora zespołu w jednostce sektora finansów publicznych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • bardzo dobre umiejętności analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość przepisów związanych z kierowanymi pracami,
 • bardzo dobra umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność kierowania dużą liczbą bezpośrednio podległych pracowników realizujących zadania z obszarów niejednorodnych rodzajowo
 • umiejętności rozwiązywania problemów merytorycznych z obszarów działania dot. różnych rodzajów działalności
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętności egzekwowania poleceń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • umiejętność oceniania

Poznaj stanowisko: Naczelnik Wydziału

Naczelnik wydziału, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i współrealizowanie całokształtu procesów decyzyjnych w przestrzeni danego wydziału firmy lub instytucji. Nazwa stanowiska jest stosowana wymiennie z kierownikiem wydziału, w zależności od rodzaju i charakteru miejsca zatrudnienia – przykładowo naczelnik funkcjonuje w szeregach Policji. Zakres konkretnych ...
Naczelnik Wydziału Praca Naczelnik Wydziału

Rekrutują z Praca.pl