Archiwista
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Szczecin
specjalista (mid)
7 dni temu
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 101177

Warunki pracy

Praca na magazynie Archiwum, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


Budynek przy ul. św. Wojciecha 13, budynek zabytkowy jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy


Wysiłek fizyczny (przenoszenie akt)


Kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami


Reprezentacja urzędu poza siedzibą - kontrole archiwów zakładowych

Zakres zadań

 • Kontroluje archiwa zakładowe w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych prawidłowego narastania, gromadzenia, opracowywania i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 • Wartościuje, przeprowadza ekspertyzy archiwalne związane z wartościowaniem i oceną dokumentacji w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz niepaństwowych jednostkach organizacyjnych,
 • Opiniuje pod względem merytorycznym i formalnym wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 • Szkoli pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie posługiwania się przepisami kancelaryjno-archiwalnymi,
 • Konsultuje, przeprowadza z państwowymi i niepaństwowymi jednostkami organizacyjnymi konsultacje z zakresu prawa archiwalnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy,
 • wiedza z zakresu metodyki archiwalnej,
 • Sumienność, komunikatywność
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wiedza z zakresu administracji i historii regionu
 • znajomość przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją w instytucjach życia publicznego,
 • znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów kancelaryjnych oraz zasad organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych,
 • znajomość struktury i organizacji AP Szczecin,
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, komunikatywność
 • życzliwość i kultura osobista.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość systemu EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 • ukończony kurs kancelaryjno - archiwalny

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-06 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez: ePUAP, wysłać na adres mailowy: kadry@szczecin.ap.gov.pl, przynieść lub wysłać na adres:
  Archiwum Państwowe w Szczecinie
  ul. św. Wojciecha 13
  70-410 Szczecin


  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  Podobne oferty