Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Audytor wewnętrzny

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa

130 dni temu

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 34974

Warunki pracy

- praca samodzielna biurowo-administracyjna,
- praca w siedzibie urzędu,
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,
- budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak podjazdów, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),
- brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie zapewniających zadań audytowych w celu wspierania Komendanta Głównego Straży Granicznej w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczne dostarczanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej (pod względem jej adekwatności, skuteczności i efektywności), w tym prowadzenie negocjacji w zakresie realizowanych czynności audytowych z kierownictwem komórek organizacyjnych KGSG oraz komórek wewnętrznych wchodzących w ich skład;
 • realizowanie czynności doradczych służących wspieraniu Komendanta Głównego Straży Granicznej w realizacji celów i zadań, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub z własnej inicjatywy, w zakresie uzgodnionym z Komendantem Głównym Straży Granicznej, w celu przedstawienia propozycji mających na celu usprawnienie funkcjonowania Komendy Głównej Straży Granicznej oraz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w jej skład;
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Ministra Finansów, w tym audytu zleconego w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów, a także przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113);
 • monitorowanie stanu realizacji zaleceń audytowych przez kierowników komórek organizacyjnych KGSG oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających, polegających na dokonywaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń audytowych zrealizowanych przez komórki organizacyjne KGSG;
 • uczestniczenie w sporządzaniu planu audytu wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej na rok następny poprzez dokonywanie i aktualizowanie oceny potrzeb audytu wewnętrznego w KGSG, w tym planowanie obszarów działalności KGSG, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach, w celu przesłania do komórki audytu wewnętrznego utworzonej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej za rok poprzedni, w celu przedstawienia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz przesłania do komórki audytu wewnętrznego utworzonej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • koordynowanie pracy innych pracowników Audytu Wewnętrznego KGSG w sytuacji wyznaczenia przez Audytora Wewnętrznego - Kierownika Audytu Wewnętrznego KGSG na koordynatora zadania audytowego, w celu wyznaczania głównych kierunków działania podczas realizacji zadania audytowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego lub kontroli
 • język angielski: poziom komunikatywny;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w ustawie o finansach publicznych, tj.: a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • umiejętność koordynowania pracy;
 • komunikatywność;
 • umiejętności redakcyjne;
 • umiejętności rozwiązywania problemów;
 • działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • obsługa komputera w zakresie środowiska MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Audytor

  Audytor to inaczej ujmując - wyspecjalizowany księgowy. Pracownik ten ma szersze spojrzenie na perspektywy finansowe niż księgowy. Osoba taka zatrudniona w firmie lub działająca jako fachowiec zewnętrzny, kontroluje finanse firmy i doradza jej w kwestiach rachunkowo-księgowych. Do obowiązków tego pracownika należy, m.in: branie czynnego udziału w projektach audytowych, wykonywanie poleceń kierownictwa, testowanie i opisywanie ...
  Audytor Praca Audytor

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (776)
  Wałbrzych (55)
  Legnica (104)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (225)
  Toruń (141)
  Lubelskie:
  Lublin (250)
  Chełm (22)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (914)
  Tarnów (62)
  Nowy Sącz (77)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2364)
  Radom (167)
  Płock (101)
  Opolskie:
  Opole (226)
  Nysa (82)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (142)
  Przemyśl (39)
  Podlaskie:
  Białystok (138)
  Suwałki (49)
  Łomża (20)
  Pomorskie:
  Gdańsk (481)
  Gdynia (212)
  Słupsk (74)
  Śląskie:
  Katowice (544)
  Częstochowa (155)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (134)
  Elbląg (108)
  Ełk (76)
  Wielkopolskie:
  Poznań (708)
  Kalisz (78)
  Konin (39)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (334)
  Koszalin (71)
  Kołobrzeg (34)
  Auchan (175)
  Tesco (71)
  Inditex (38)
  Leroy Merlin (134)
  Bricoman (8)
  STRABAG (10)
  ABB (20)
  Accenture (284)
  Carrefour (88)
  PKO BP (332)
  PwC (31)
  KPMG (46)
  Orange (20)
  IKEA (25)
  Budimex (50)

  Rekrutują z Praca.pl