Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Audytor wewnętrzny
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
69 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106915

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na III piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda.

Zakres zadań

 • przeprowadza zadania audytowe
 • realizuje czynności monitorujące stan wdrożenia wydanych zaleceń audytowych oraz czynności sprawdzające
 • uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu audytu wewnętrznego
 • uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu audytów wewnętrznych lub kontroli
 • Posiadanie jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA CFSA, CFA lub zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu na audytora wewnętrznego wydane w latach 2003-2006, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ustawie o finansach publicznych oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość: technik i zasad prowadzenia audytu, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty