Członek zespołu Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Lublin
specjalista (mid)
umowa o pracę
8 godz. temu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Członek zespołu Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania:
 • Inicjowanie procesów wdrożeniowych projektów/grantów/zadań badawczych zgodnie z wnioskiem o finansowanie oraz obowiązującym przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi uczelni.
 • Opracowywanie dokumentów projektowych w zakresie realizacji (m.in. regulaminów, kontraktów, umów, harmonogramów, opisów przedmiotu zamówienia) oraz sprawozdawczości (m.in. raportów, wniosków o płatność).
 • Współpraca z członkami zespołów wdrażających projekt m.in. pracownikami dydaktycznymi, naukowymi oraz kadrą administracyjną Uczelni.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności (m.in.  przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców dla dostaw i usług
  o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł, przygotowywanie projektów umów, protokołów odbioru).
 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, podmiotami partnerskimi.
 • Obsługa administracyjno -organizacyjna szkoleń/kursów/zajęć realizowanych w ramach projektów.
 • Prowadzenie dokumentacji projektu (dbanie o kompletność, poprawność i właściwe oznakowanie),
  w tym w elektronicznych systemach sprawozdawczych i bazie konkurencyjności.
 • Kontakty z instytucjami zewnętrznymi/finansującymi.
 • Bieżąca kontrola postępu rzeczowo-finansowego projektów/grantów/zadań badawczych, nadzór nad osiąganiem wskaźników.
Wymagania obligatoryjne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy – minimum 3-letnie doświadczenie związane z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. NCBiR, MNiSW, NCN, NAWA, MZ, Fundusz Wyszehradzki, Fundusze Norweskie, Horyzont 2020, programy współpracy transgranicznej)
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętność jej zastosowania w praktyce.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Wymagania dodatkowe (preferowane):
 • Doświadczenie zawodowe uzyskane we wdrażaniu projektów/grantów finansowanych ze środków zewnętrznych na uczelni wyższej publicznej.
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów wielozadaniowych, partnerskich i/lub międzynarodowych.
 • Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami (potwierdzony udział w kursach/studiach z zakresu realizacji/zarządzania projektami).
 • Znajomość Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014).
 • Umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania.
 • Samodzielność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy w doświadczonym zespole realizującym projekty oraz granty z różnych źródeł finansowania.
 • Szeroki pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
Informujemy że:
 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty bez podania przyczyny.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji

Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia o ugruntowanej pozycji na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym, którą wyróżniają jakość i skuteczność kształcenia.
Uczelnia funkcjonuje od ponad 70 lat. Aktualnie zatrudnia około 2600 pracowników.
Na 6 wydziałach kształci się ponad 7 tysięcy osób, w tym około 1000 z zagranicy, z 60 różnych krajów.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest liderem umiędzynarodowienia wśród uczelni medycznych w Polsce.
Atutami Uniwersytetu są nowoczesna, stale rozbudowywana baza akademicka i świetne zaplecze szpitali klinicznych, gdzie realizowane jest kształcenie na kierunkach medycznych w jego praktycznym wymiarze.

Podobne oferty