Doradca zawodowy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn

9 dni temu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

zatrudni na stanowisko:

Doradca zawodowy
Miejsce pracy: Olsztyn

Umowa o pracę

 

Zakres zadań i odpowiedzialności na w/w stanowisku:
 • Realizacja działań na rzecz rozwoju i dostosowania kompetencji studentów i absolwentów do wymogów rynku pracy, a w tym:
  • poradnictwo edukacyjno-zawodowe - udzielanie porad indywidualnych w tym informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie Uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania,
  • diagnoza potencjału i preferencji zawodowych w celu zaplanowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • analiza braków kompetencyjnych w zakresie obszarów tzw. kompetencji miękkich u studentów i absolwentów, we współpracy z przedstawicielami pracodawców i jednostek dydaktycznych oraz studentów i absolwentów,
  • wsparcie w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,
  • organizacja i prowadzenie warsztatów grupowych mających na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje w zakresie aktywnego wychodzenia na rynek pracy,
  • prowadzenie coachingu kariery jako uzupełnienie usługi doradczej związanej z rozwijaniem konkretnych kompetencji przydatnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy,
  • prowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych (realizacja mini sesji Assessment Center),
  • udzielanie informacji o ofertach praktyk i miejsc pracy oraz współpraca z wydziałami w zakresie promocji oferty zatrudniania studentów i absolwentów,
 • Analiza rynku pracy - identyfikacja trendów panujących na rynku pracy, a w tym:
  • badanie potrzeb pracodawców w kontekście oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji studentów, absolwentów jako przyszłych kandydatów do pracy,
  • badanie potrzeb studentów UWM, w tym opinii na temat realizowanych studiów, ewentualnych luk kompetencyjnych,
  • badanie losów zawodowych absolwentów UWM, w tym opinii absolwentów na temat zrealizowanych studiów, ewentualnych luk kompetencyjnych.
 • Inicjowanie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami na rynku lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym w zakresie: pozyskiwania miejsc realizacji staży i praktyk dla studentów i ofert pracy dla przyszłych absolwentów, a także badania opinii pracodawców o absolwentach.
 • Współtworzenie i aktualizacja bazy pracodawców i bazy informacji o kwalifikacjach absolwentów poszczególnych kierunków.
 • Współorganizacja różnego rodzaju wydarzeń/eventów promujących pracodawców na uczelni i spotkań studentów z pracodawcami w tym sesji rekrutacyjnych dla firm.
 • Współorganizacja spotkań w siedzibach pracodawców w celu promocji studentów zainteresowanych różnymi formami aktywności zawodowej (praktyki, staże, zatrudnienie).
 • Popularyzacja działań prowadzonych przez komórkę organizacyjną na rynku lokalnym i ogólnokrajowym.
 • Promocja oferty kształcenia wśród kandydatów na studia.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i przygotowywanie raportów, prezentacji, analiz i zestawień w zakresie objętym działaniem komórki organizacyjnej.
Oczekiwania wobec Kandydata:
 • Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; preferowane wykształcenie magisterskie w zakresie: doradztwa zawodowego, psychologii, pedagogiki, socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo), doradztwa zawodowego
 • Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami).
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy.
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy (w obszarze doradztwa zawodowego).
 • Wiedza z zakresu rynku pracy i szeroko rozumianego obszaru HR.
 • Umiejętność prowadzenia warsztatów.
 • Praktyczna znajomość narzędzi i metod diagnostycznych w zakresie kompetencji miękkich.
 • Biegła obsługa pakietu Office.
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne w szczególności w zakresie:
  • skutecznej komunikacji
  • pracy zespołowej
  • umiejętności negocjacji
  • rozwiązywania konfliktów.
 • Umiejętności organizacyjne.
 • Umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa w działaniu, chęć do nauki i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.
 • Sumienność, skrupulatność w realizacji powierzonych zadań.
 • Wysoki poziom odpowiedzialności.
 • Umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (znajomość innych języków obcych będzie atutem).
Wymagania dodatkowe:
 • Ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem.
 • Ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony do 31.08.2020 r.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, etc.).
 • Kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze).
 • Benefity pracownicze.
 • Atrakcje kulturalne i sportowe.

Zainteresowane osoby zachęcamy do aplikowania wybierając dogodny dla siebie sposób:


1. CV i List motywacyjny zawierające klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.


prosimy o przesłanie na adres kariera@uwm.edu.pl lub klikając w przycisk aplikuj teraz.

 

W tytule wiadomości wpisując: Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy.

  

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego Kandydata. 

Wybrani Kandydaci proszeni będą o dostarczenie pozostałych niezbędnych dokumentów w postaci:

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
 • Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

 

2. Osobiste dostarczenie dokumentów.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
 • świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

  

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego Kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na Doradcę zawodowego”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.

 

Poznaj stanowisko: Doradca Zawodowy 
Doradca zawodowy zajmuje się doradzaniem i określaniem możliwych ścieżek kariery osobom bezrobotnym lub stojącym na progu życia zawodowego, a także tym, którzy widzą potrzebę zmiany obecnego miejsca zatrudnienia lub przekwalifikowania. Charakterystyka zawodu zawiera w sobie cechy profesji psychologa, lub konsultanta. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, oraz szczegółowego wywiadu, przeprowadzonego z ...
Praca Doradca Zawodowy