Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

33 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64451

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami. W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w terenie.
2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
3. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
4. Zagrożenie korupcją.
5. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.

Zakres zadań

 • Realizacja, w zakresie właściwości stanowiska, prac dotyczących: wykonywania instalacji, wymiany, uzupełnienia, konserwacji, serwisu i utrzymania w obiektach zagranicznych w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.
 • Opracowywanie dokumentacji wykonawczych, koncepcji, specyfikacji sprzętowych, schematów, wytycznych do adaptacji powierzchni biurowych, opiniowanie dokumentów opracowywanych przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne lub placówki zagraniczne na ich potrzeby, w zakresie właściwości stanowiska.
 • Wsparcie placówek zagranicznych w zakresie technicznym w pracach komisji w postępowaniach przetargowych jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. m.in. udział w negocjacjach umów.
 • Nadzór placówek zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska w obszarze robót związanych z wykonywaniem przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne prac dotyczących wykonywania instalacji, wymiany, uzupełnienia, konserwacji, serwisu i utrzymania poprzez: udział w odbiorach ww. wykonanych robót, dostaw, usług, sporządzanie z ww. odbiorów protokołów z przeglądu wykonanych prac, które stanowią podstawę dla placówek do podpisania lub nie protokołu odbioru końcowego.
 • Zadaniowanie, monitoring i koordynacja prac Regionalnych Administratorów Systemów Zabezpieczenia Teletechnicznego pod względem wykonywania zadań i powierzonych obowiązków w placówkach zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Współpraca w ramach biura z innymi wydziałami przy opracowywaniu projektów planów finansowych, planowaniu, przygotowywaniu, koordynowaniu inwestycji i remontów z zakresu rozwoju, instalacji, wymiany, uzupełnienia systemów zabezpieczenia technicznego SZT i okablowania strukturalnego placówek zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Nadzór projektowania, wdrażania i odbioru prac wynikających z wytycznych komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa lub innych komórek organizacyjnych MSZ oraz realizacji zadań dot. zabezpieczenia technicznego placówek zagranicznych, monitorowanie realizacji ww. czynności na każdym etapie zadania w zakresie właściwości stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu: elektronika, automatyka i robotyka, informatyka, elektrotechnika, elektryka, mechanika, telekomunikacja, mechatronika.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze zabezpieczeń elektronicznych (konserwacja lub projektowanie lub sprzedaż systemów zabezpieczeń elektronicznych SZT oraz LAN)
 • Ukończenie jednego z kursów pracownika zabezpieczenia technicznego: instalowanie i konserwacja SZT lub projektowanie SZT lub montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Świadectwo kwalifikacji SEP „E” do 1kV.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Zgoda na poddanie się odpowiednim badaniom w celu uzyskania uprawnienia do pracy na wysokościach.
 • Znajomość aktualnych rozwiązań rynkowych z dziedziny mechanicznych i elektronicznych SZT.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, Prawo zamówień publicznych, finansach publicznych.
 • Znajomość norm branżowych dot. SZT, programu do sporządzania harmonogramów, np. MS Project lub programu do projektowania, np. AutoCAD.
 • Umiejętność współpracy, argumentowania.
 • Samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zaświadczenie/certyfikat ukończenia jednego z poniższych kursów (innego niż w wymaganiach niezbędnych): instalowanie i konserwacja SZT, projektowanie SZT, montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania, inwestorów SZT, z zakresu zasad działania, doboru i instalacji SZT oraz ich poprawnej konfiguracji sprzętowo-programowej wydane przez producentów lub dystrybutorów sprzętu zabezpieczenia technicznego.
 • Znajomość przepisów BHP.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej