Starszy specjalista do spraw: obsługi procesu udzielania dotacji w Biurze Prezesa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

20 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63769 z dnia 03 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw: obsługi procesu udzielania dotacji
w Biurze Prezesa

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Rozliczanie dotacji udzielanych konsumenckim organizacjom, w związku z realizacją zadań publicznych zlecanych przez Prezesa UOKiK: formalno-rachunkowa kontrola dokumentów finansowych oraz pozostałej dokumentacji, w zakresie ich kompletności i zgodności z zawartą umową, kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań częściowych i końcowych, przygotowywanie pism kierowanych do organizacji konsumenckich dotyczących rozliczeń finansowych, przygotowywanie informacji do częściowych i końcowych rozliczeń finansowych z wykonanych przez organizacje konsumenckie zadań publicznych, w celu przedstawienia ich Prezesowi UOKiK.
 • Organizowanie oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji konsumenckich w celu omówienia obecnej lub dalszej współpracy, sposobu realizacji zleconych zadań; sporządzanie informacji na potrzeby Kierownictwa, dotyczących udzielanych organizacjom konsumenckim dotacji, współudział w ich analizie i planowaniu.
 • Organizowanie spotkań i posiedzeń Prezesa UOKiK z udziałem organizacji i instytucji reprezentujących środowiska konsumenckie i przedsiębiorców oraz monitorowanie realizacji ustaleń z ww. spotkań. Przygotowywanie na potrzeby Prezesa UOKiK materiałów i dokumentów związanych z ww. spotkaniami.
 • Przygotowywanie prezentacji oraz innych materiałów na potrzeby reprezentacyjne Prezesa Urzędu.
 • Tworzenie oraz opiniowanie porozumień zawieranych przez Prezesa UOKiK z instytucjami publicznymi, a także uczelniami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozarządową.
 • Realizacja zadań i projektów zleconych przez Prezesa UOKiK.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, współpraca, orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracja publiczna
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz z zakresu rachunkowość budżetowej.
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta/ interesanta, kreatywność.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK