Główny Specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
2 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DEPiRZ/64/21

Stanowisko pracy ds. zarządzania rejestrami i ewidencjami

 


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę


Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Opracowanie i aktualizacja procedur, instrukcji, wzorów wniosków w zakresie wpisu podmiotów do ewidencji producentów oraz do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • Opiniowanie zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych;
 • Nadzór i monitorowanie terenowych jednostek organizacyjnych Agencji w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych z obsługą wniosków o wpis do Krajowego rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wniosków o wpis do ewidencji producentów;
 • Inicjowanie i udział w pracach związanych z budową i aktualizacją systemów informatycznych wspierających realizację zadań;
 • Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemów informatycznych wspierających realizację zadań;
 • Współpraca w zakresie udostępniania danych, w tym informacji publicznej, z Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania, pisma oraz skargi, dotyczące zdań realizowanych przez wydział;
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz wizytacji w zakresie realizowanych zadań.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawa, administracji publicznej lub ukończone studnia podyplomowe z ww. obszaru;
 • Dobra znajomość przepisów Kpa oraz umiejętność ich stosowania;
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • krajowego rejestru kół gospodyń wiejskich,
  • ochrony danych osobowych,
  • udostępniania informacji publicznej.
 • Doświadczenie w pracy związanej z obsługą wniosków, a w szczególności wniosków dotyczących wpisu podmiotu do rejestru publicznego;
 • Znajomość zagadnień związanych z realizacją zdań nadzorczych lub audytowych;
 • Znajomość zasad związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów podmiotów;
 • Co najmniej trzy letni staż pracy w administracji publicznej;
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
Wymagania pożądane:
 • Znajomość przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej;
 • Znajomość procedur oraz aplikacji przeznaczonych do obsługi rejestrów podmiotów, funkcjonujących w ARiMR;
 • Umiejętność wykonywania zestawień, raportów oraz analiz;
 • znajomość zagadnień związanych z procesem tworzenia i administrowania systemami informatycznymi;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 lipca 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DEPiRZ/64/21

 

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DEPiRZ/64/21

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DEPiRZ/64/21


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podobne oferty