Główny specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
64 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77146

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


Praca w terenie


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Zagrożenie korupcją


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Projektuje założenia, plany, strategie i programy oraz wykonuje lub koordynuje audyty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w perspektywie 2014-2020 w szczególności audyty desygnacyjne, coroczne audyty systemów zarządzania i kontroli, coroczne audyty operacji, coroczne audyty zestawień wydatków.
 • Opracowuje, pozostające we właściwości wydziału, projekty opinii oraz sprawozdań w celu terminowego i prawidłowego przekazania sprawozdań do KE i innych instytucji w postaci rozliczenia przez KE środków finansowych przyznanych Polsce.
 • Sporządza analizy prawne w zakresie spraw dotyczących wydatkowania funduszy unijnych będących przedmiotem badań podczas audytów prowadzonych przez pracowników departamentu i opiniuje projekty aktów prawnych, umowy, porozumienia i inne dokumenty w zakresie właściwości departamentu oraz koordynuje i udziela pomocy prawnej komórkom wewnętrznym departamentu w sprawach z zakresu właściwości poszczególnych komórek wewnętrznych (w tym udziela porad prawnych).
 • Uczestniczy i obsługuje misje audytowe KE, ETO oraz w innych instytucjach UE.
 • Koordynuje lub przeprowadza nieplanowane audyty w zakresie wykorzystania środków programów, będących w kompetencji wydziału.
 • Opracowuje założenia, plany, strategie i programy oraz wykonuje lub koordynuje audyty w ramach wykonywania funkcji specjalnej jednostki oraz dotyczących koordynacji audytów krajowych środków publicznych.
 • Koordynuje oraz wykonuje zadania w zakresie audytu księgi dłużników w ramach certyfikacji ARiMR.
 • Sporządza wystąpienia do jednostek podlegających badaniom w celu pozyskiwania dokumentacji oraz stanowisk badanych instytucji na potrzeby prowadzonych audytów i kontroli aby dokonać prawidłowych ustaleń w ramach tych audytów i kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury w zakresie realizowanych zadań oraz komunikowanie się z KE
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnych
 • Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość rachunkowości
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)/zasady techniki prawodawczej
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)
 • Wiedza w zakresie prawa karnego i karnego-skarbowego, prawa handlowego i gospodarczego
 • Wiedza w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa