Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Informatyk
Komenda Miejska Policji w Sopocie
Sopot
42 dni temu
Komenda Miejska Policji w Sopocie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Sopot
Ogłoszenie o naborze Nr 79700

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca fizyczna: lekka,

 • wymuszona pozycja ciała.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.  U. z 2016, poz. 1167 z późn. zm.),

 • praca w budynku trzykondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

 • praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Prowadzenie i znajomość dokumentacji technicznej eksploatowanych systemów;
 • Prowadzenie ewidencji materiałowej, wartościowej i ilościowej sprzętu łączności i informatyki, będącego na stanie jednostki;
 • Wykonywanie i dokumentowanie bieżących zamówień i zakupów na potrzeby jednostki;
 • Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego stosowania środków łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej w jednostce;
 • Obsługa techniczno-eksploatacyjna systemów telekomutacyjnych (centrale telefoniczne, aparaty systemowe oraz aparaty telefoniczne) oraz urządzeń sieciowych (routery, switche);
 • Obsługa techniczno-eksploatacyjna (uruchamianie, konfiguracja, diagnostyka, usuwanie drobnych usterek, wymiana materiałów eksploatacyjnych) urządzeń końcowych IT tj. drukarek, aparatów telefonicznych, faksów, skanerów, MTN, MTP, kabiny sygnalitycznej;
 • Obsługa stanowisk dostępowych do systemów jawnych i niejawnych: konfiguracja, aktualizacja oprogramowania systemowego oraz antywirusowego, usuwanie drobnych usterek programowych oraz sprzętowych;
 • Nadzorowanie i kontrolowanie sprawności policyjnych systemów łączności radiowej w zakresie eksploatowanych radiotelefonów, systemów nadawczo-odbiorczych : fiderów i masztów antenowych na podległym terenie;
 • Obsługa poczty elektronicznej resortowej i internetowej;
 • Zabezpieczanie zapisów monitoringu dla potrzeb czynności operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych;
 • Administrowanie lokalne i techniczne stanowisk dostępowych wybranych programów policyjnych;
 • Administrowanie lokalne terminalami noszonymi (przydzielanie sprzętu, prowadzenie dokumentacji);
 • Prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników dotyczących właściwej eksploatacji urządzeń łączności i informatyki;
 • Obsługa techniczna monitoringu oraz rejestratora rozmów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Bardzo dobra znajomość standardów stosowanych w informatyce i łączności,
 • Umiejętność: samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawnej organizacji czasu pracy, stosowania prawa i umiejętności w praktyce, komunikatywność, kreatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Znajomość ustawy o Policji w zakresie organizacji Policji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe informatyczne potwierdzone zaświadczeniem lub kopią dokumentu,
 • Zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.