Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ds. analizy danych w Wydziale Zarządzania Danymi Biura Cyfryzacji Miasta

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

15 dni temu

Prezydent miasta stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Inspektor ds. analizy danych w Wydziale Zarządzania Danymi
Biura Cyfryzacji Miasta


Termin składania dokumentów: 28 lipca 2020 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • praca z relacyjnymi bazami danych, budowa modeli danych, tworzenie baz danych,
 • analiza danych z wykorzystaniem narzędzi klasy BI, analiza danych pochodzących z różnych źródeł,
 • współpraca z komórkami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi w obszarze wykorzystania danych, współorganizacja szkoleń wewnętrznych w zakresie wykorzystania narzędzi analitycznych,
 • rekomendowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zastosowań danych, wielkich zbiorów danych (big data), narzędzi klasy BI,
 • udział w realizacji projektów informatycznych związanych z zagadnieniami: machine learning, data mining, cloud computing oraz w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Charakterystyka pracy:

 • konsolidacja usług związanych ze źródłami danych w systemach informatycznych,
 • realizacja zadań związanych z opieką i utrzymaniem systemów informatycznych realizujących udostępnianie danych, w tym udostępnianie Otwartych Danych,
 • opracowywanie oraz zarządzanie dokumentacją integracyjną w zakresie danych miejskich,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie systemów informatycznych w toku realizacji projektów ogólnomiejskich, w tym przygotowywania analiz, prowadzenia prac projektowych, programistycznych i wdrożeniowych,
 • nadzór nad kompletnością modeli danych dostarczanych wraz z systemami informatycznymi oraz rozwojem struktur miejskich hurtowni danych i wielkich zbiorów danych (Big Data),
 • usprawnianie organizacji pracy, przekazywanie wiedzy, wnioskowanie zmian, opracowywanie projektów nowych procedur i schematów postępowania,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu oraz poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących, niewidzących i niesłyszących.


Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta, przemieszczeniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania bazami danych; analizy danych, wielkich zbiorów danych (big data) lub w zakresie wykorzystywania narzędzi analizy danych (np. klasy BI),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, współpraca.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu informatyki, ekonometrii lub matematyki.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej