Inspektor ds. finansowo-księgowych w Wydziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

6 dni temu

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta
stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Inspektor ds. finansowo-księgowych w Wydziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Biura Księgowości i Kontrasygnaty

Termin składania dokumentów: 25 stycznia 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń z tytułu zrealizowanych dochodów oraz pobranych środków na wydatki,
 • kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w zakresie księgowości podatkowej i niepodatkowej pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również z obowiązującymi procedurami w Urzędzie m.st. Warszawy,
 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową oraz powierzonych do realizacji zgodnie z uchwałą kompetencyjną.

Charakterystyka pracy:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego SAP,
 • dekretacja wyciągów bankowych na rachunku podstawowym budżetu w zakresie obsługiwanych dzielnic,
 • ustalanie sald rozliczeniowych w poszczególnych dzielnicach z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdania finansowego m.st. Warszawy,
 • współudział przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu. Budynek wyposażony w podest oraz platformę schodową przystosowaną do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich z możliwością przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami z wyłączeniem V piętra. Drzwi do pomieszczeń pracy uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, rachunkowości,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, samodzielność, komunikacja, współpraca, sumienność, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia w zakresu kierunków ekonomicznych, finansów publicznych lub jednolite magisterskie na kierunku prawo,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości budżetowej, administracji publicznej, rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), kontroli podatkowej bądź czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT, w organach podatkowych,
 • certyfikat Ministerstwa Finansów – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, certyfikaty Stowarzyszeń Księgowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 3-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/procedura.php


Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl


Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną, w swoich siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa; piętro 14, Punkt obsługi klienta) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.

Poznaj

Urząd m.st. Warszawy

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej