Inspektor ds. zarządzania projektami IT w Wydziale Projektów Smart City Biura Cyfryzacji Miasta

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

36 dni temu

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta

stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Inspektor ds. zarządzania projektami IT w Wydziale Projektów Smart City Biura Cyfryzacji Miasta

Termin składania dokumentów: 24 sierpnia 2020 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • definiowanie i planowanie projektu (cele, zakres, struktura, przebieg, zasoby i koszty),
 • zarządzanie wiedzą projektową, ryzykiem i jakością, tworzenie dokumentacji projektowej i raportowanie,
 • zarządzanie realizacją projektów informatycznych o różnym stopniu złożoności oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Charakterystyka pracy:

 • udział w pracach interdyscyplinarnych zespołów projektowych wdrażających cyfrowe usługi dla mieszkańców Warszawy,
 • realizacja działań projektowych z wykorzystaniem popularnych metodyk i podejść w zarządzaniu projektami (np. PRINCE2 Agile),
 • praca z narzędziami wspierającymi zarządzanie projektami (np. JIRA, P2Ware),
 • udział w wydarzeniach (np. konferencjach, targach, szkoleniach) dotyczących trendu smart cities – inteligentnych miast,
 • praca na stanowisku wymaga pogłębiania wiedzy z obszaru trendów technologicznych (np. IoT – internet rzeczy, open data – otwarte dane, big data – wielkie zbiory danych, cloud computing – przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej)
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu oraz poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących, niewidzących i niesłyszących.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta, przemieszczeniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie znajomości metodyk zarządzania projektami informatycznymi, planowania projektów (przebiegu, zasobów, kosztów) kierowania zespołem projektowym, zarządzania ryzykiem, jakością, zmianą w projektach,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, współpraca.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu informatyki, zarządzania projektami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu