Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
24 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZN/06/21

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności WPR

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

 

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania.
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Bieżące ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym oraz rejestrach, wpływających do DZN należności;
 • Inicjowanie procesu dochodzenia należności poprzez sporządzanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie propozycji spłaty zadłużenia;
 • Weryfikacja wniosków składanych przez dłużników oraz przygotowywanie decyzji, ugód i umów oraz oświadczeń w sprawie spłaty zadłużenia, rozkładania na raty należności;
 • Realizacja zadań zmierzających do odzyskania należności na drodze postępowania sądowego, analiza spraw pod kątem możliwości dochodzenia należności na drodze sądowej;
 • Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego;
 • Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności procesowych w postępowaniu upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym;
 • Bieżące monitorowanie stanu zobowiązań poszczególnych dłużników;
 • Sporządzanie dyspozycji płatności, określanie wysokości kosztów dochodzenia należności, opłat komorniczych, dokonanych na poczet dochodzonych należności;
 • Dokonywanie potrąceń i kompensat należności ze zobowiązaniami ARiMR w ramach procesu dochodzenia należności;
 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie należności Funduszy Unii Europejskiej oraz opracowywanie i aktualizacja procedur Wydziału;
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi należności będących w kompetencji Wydziału;
 • Przygotowanie odpowiedzi na raporty audytorów, organów kontrolnych oraz odpowiedzialność za wdrożenie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału;
 Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: wyższe /ekonomiczne, finansowe, rachunkowość, zarzadzanie administracja, prawo/
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • co najmniej 2 letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością finansowo-księgową, nadzorem, dochodzeniem należności, windykacją lub zarzadzaniem należnościami, w szczególności w jednostkach
 • Sektora finansów publicznych lub podmiotach korzystających z dotacji lub pomocy finansowej pochodzącej z budżetu państwa bądź UE w tym m.in. kancelariach prawniczych, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach unijnych;
 • praktyczna znajomość zagadnień i problematyki oraz ustawodawstwa krajowego i unijnego z obszaru zabezpieczenia i dochodzenia należności, rachunkowości, sprawozdawczości oraz finansowania i rozliczania środków w ramach prowadzonych postepowań zabezpieczających i egzekucyjnych należności;
 • umiejętność stosowania i wykorzystania przepisów, procedur cywilnych i administracyjnych oraz egzekucyjnych, jak również zasad stosowania i obowiązywania ustawy o finansach publicznych, rachunkowości w procesie ustalania, zabezpieczania i dochodzenia należności;
 • znajomość systemów finansowo-księgowych, znajomość zagadnień z zakresu windykacji należności, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postepowania cywilnego;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 09 maja 2018 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wymagania pożądane:

 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność podejmowania decyzji i argumentowania określonych rozwiązań,
 • dokładność w wykonywaniu zadań.

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa