Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Inspektor w Administracji Publicznej Warszawa
Inspektor kontroli państwowej w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Inspektor kontroli państwowej w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
71 dni temu

Ogłoszenie numer: 8525040, z dnia 2023-09-22

Inspektor kontroli państwowej w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: 2023/68/KPB/2/3

 

Opis stanowiska

 • wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnej i poleceniami nadzorujących kontrolę;
 • ustalanie stanu faktycznego w zakresie działalności poddanej kontroli oraz dokumentowanie ustaleń;
 • sporządzanie projektów wymaganych dokumentów, w szczególności wystąpienia pokontrolnego oraz projektów powiadomień, o których mowa w art. 62a ustawy o NIK i zawiadomień, o których mowa w art. 63 ustawy o NIK, a także wymaganych sprawozdań z kontroli, w tym dotyczących finansowych rezultatów kontroli;
 • opracowanie projektu stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego;
 • analizowanie informacji przekazanych na podstawie art. 62 ustawy o NIK;
 • przygotowanie projektu powiadomienia, o którym mowa w art. 35c ust. 3 ustawy o NIK.

Wymagania

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Kwalifikacje i kompetencje niezbędne na stanowisku

 • wykształcenie wyższe II stopnia;
 • co najmniej rok pracy zawodowej;
 • znajomość przepisów i zagadnień dotyczących problematyki porządku i bezpieczeństwa państwa, w szczególności zasad funkcjonowania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych / sprawiedliwości / obrony narodowej / służb specjalnych;
 • znajomość zagadnień organizacji i funkcjonowania administracji publicznej;
 • orientacja w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju;
 • znajomość prawnych aspektów funkcjonowania NIK;
 • profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań oraz ukierunkowanie na interes publiczny;
 • zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
 • umiejętność redagowania tekstów i syntetycznego wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej;
 • dobra organizacja pracy własnej, także w warunkach stresu i pod presją czasu;
 • umiejętność współpracy i budowania relacji;
 • nastawienie na rozwój zawodowy;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • gotowość do wykonywania zadań poza siedzibą NIK (w tym w ramach delegacji służbowych).
Oczekiwania dodatkowe
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie min. B1;
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków dotyczących problematyki porządku i bezpieczeństwa państwa lub kontroli wewnętrznej/audytu w administracji publicznej lub rachunkowości lub zamówień publicznych lub prowadzenia i nadzorowania procesów inwestycyjnych;
 • ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu finansów lub rachunkowości lub audytu/kontroli lub porządku i bezpieczeństwa państwa lub zamówień publicznych.
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • dostęp do szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka);
 • dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci;
 • składka PPK od pracodawcy w wysokości 4%.
Wymagane dokumenty
 • życiorys zawodowy (CV) w języku polskim;
 • list motywacyjny w języku polskim;
 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe II stopnia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia naboru o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko inspektora kontroli państwowej w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Podobne oferty