Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Wrocław

407 dni temu

Ogłoszenie numer: 2610136, z dnia 2019-08-21

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z założeniami Zamawiającego, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych nie przeznaczonych do funkcji docelowej na terenie szpitala, wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie;
 • kontrola rozliczeń oraz dokumentacji projektowej;
 • współpraca w tworzeniu dokumentacji przetargowej (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą PZP);
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • przygotowywanie sprawozdań z postępu realizacji zadań;
 • kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego;
 • udział w uzyskaniu pozwolenia na eksploatacje budynków i instalacji;
 • udział w rozruchu urządzeń i instalacji oraz w pracach odbiorowych poszczególnych etapów inwestycji;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków
 • opiniowanie przygotowanych kosztorysów, przedmiarów i innych dokumentów rozliczeniowych w trakcie prowadzonej inwestycji;
 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej i eksploatacyjnej wytworzonej podczas inwestycji
 • wydawanie poleceń kierownikowi budowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy.

Wymagania

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy: minimum 5 lat;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi;
 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów;
 • dobra znajomość pakietu MS Office. NORMA, AutoCad, Ustawy PZP w zakresie przygotowywania zadań do realizacji.

Dodatkowe wymagania:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • posiadanie doświadczenia pracy w obiektach zabytkowych będzie dodatkowym atutem.
 • komunikatywność;
 • operatywność i zdolności mediacyjne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • samodzielność, sumienność.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Poznaj stanowisko: Inspektor Budowlany 
Inspektor budowlany, nazywany inaczej inspektorem nadzoru, jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prac budowlanych w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Sprawowanie tego rodzaju nadzoru wymusza posiadanie uprawnień budowlanych w jednej ze specjalności; architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy, lub instalacyjnej. Uprawnienia te pozyskuje się poprzez zdanie egzaminu, a zakres materiału ...
Praca Inspektor Budowlany