Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Wrocław

3 dni temu

Ogłoszenie numer: 2610136, z dnia 2019-08-21

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z założeniami Zamawiającego, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych nie przeznaczonych do funkcji docelowej na terenie szpitala, wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
 • weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie;
 • kontrola rozliczeń oraz dokumentacji projektowej;
 • współpraca w tworzeniu dokumentacji przetargowej (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą PZP);
 • nadzór nad realizacją prac zgodnie z harmonogramem i budżetem;
 • przygotowywanie sprawozdań z postępu realizacji zadań;
 • kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego;
 • udział w uzyskaniu pozwolenia na eksploatacje budynków i instalacji;
 • udział w rozruchu urządzeń i instalacji oraz w pracach odbiorowych poszczególnych etapów inwestycji;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków
 • opiniowanie przygotowanych kosztorysów, przedmiarów i innych dokumentów rozliczeniowych w trakcie prowadzonej inwestycji;
 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej i eksploatacyjnej wytworzonej podczas inwestycji
 • wydawanie poleceń kierownikowi budowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy.

Wymagania

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy: minimum 5 lat;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi;
 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów;
 • dobra znajomość pakietu MS Office. NORMA, AutoCad, Ustawy PZP w zakresie przygotowywania zadań do realizacji.

Dodatkowe wymagania:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • posiadanie doświadczenia pracy w obiektach zabytkowych będzie dodatkowym atutem.
 • komunikatywność;
 • operatywność i zdolności mediacyjne;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • samodzielność, sumienność.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych


01.09.2019 r. z dopiskiem „inspektor nadzoru inwestorskiego" na adres Uniwersytecki Szpital Kliniczny; ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław lub za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

 

Aplikacja, zawierająca dane o zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. e-mail, numer telefonu), a jednocześnie niezawierająca wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie uwzględniania.

 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012

2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: amichalski@usk.wroc.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez USK wyłącznie w celu:

a) przeprowadzenia rekrutacji,

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Podstawa prawna przetwarzania przez USK Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych – w zakresie wynikającym z przepisów – jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Kodeks Pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem. Podanie danych osobowych – w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody). Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia), ale ich podanie umożliwi nam – np. w przypadku numeru telefonu lub adresu e-mail – skontaktowanie się z Panią/Panem za ich pośrednictwem. Pani/Pan macie również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom współpracującym z USK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym USK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:

 • teleinformatycznych,
 • prawnych, doradczych oraz wspierających USK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • kurierskich i pocztowych,
 • rekrutacyjnych,
 • związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,

c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, w tym zwłaszcza pracownikom komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz kadrze kierowniczej USK),

d) osobom i/lub podmiotom przez Panią/Pana upoważnionym,

e) organowi założycielskiemu USK (Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu ) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad USK.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks Cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów, a także w razie cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pan może także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Poznaj stanowisko: Inspektor Budowlany

Inspektor budowlany, nazywany inaczej inspektorem nadzoru, jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prac budowlanych w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Sprawowanie tego rodzaju nadzoru wymusza posiadanie uprawnień budowlanych w jednej ze specjalności; architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy, lub instalacyjnej. Uprawnienia te pozyskuje się poprzez zdanie egzaminu, a zakres materiału ...
Inspektor Budowlany Praca Inspektor Budowlany

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego.

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (632)
Wałbrzych (60)
Legnica (106)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (224)
Toruń (140)
Lubelskie:
Lublin (234)
Chełm (29)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (790)
Tarnów (97)
Nowy Sącz (83)
Mazowieckie:
Warszawa (1946)
Radom (176)
Płock (61)
Opolskie:
Opole (233)
Nysa (58)
Podkarpackie:
Rzeszów (161)
Przemyśl (34)
Podlaskie:
Białystok (146)
Suwałki (40)
Łomża (29)
Pomorskie:
Gdańsk (506)
Gdynia (289)
Słupsk (66)
Śląskie:
Katowice (620)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (183)
Elbląg (87)
Ełk (47)
Wielkopolskie:
Poznań (599)
Kalisz (96)
Konin (54)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (376)
Koszalin (122)
Kołobrzeg (54)
Auchan (143)
Tesco (44)
Inditex (28)
Leroy Merlin (108)
Bricoman (10)
STRABAG (9)
ABB (12)
Accenture (72)
Carrefour (167)
PKO BP (318)
PwC (18)
KPMG (23)
Orange (48)
IKEA (51)
Budimex (1)

Rekrutują z Praca.pl