Inspektor nadzoru robót budowlanych / Koordynator prac

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Zielona Góra - Babimost

139 dni temu

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty
Lotnicze”

 • zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk.
 • zarządza trzema portami lotniczymi - w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze.
 • posiada udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz wykonujących usługi pozalotnicze.

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru robót budowlanych / Koordynator prac
Miejsce pracy: Zielona Góra - Babimost
Nr ref.: 131/19
 • Nadzór inwestorski realizowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
 • Kontrola jakości stosowanych materiałów, zatwierdzanie kart materiałowych;
 • Udział w odbiorach oraz przy obsłudze gwarancyjnej;
 • Opiniowanie dokumentacji projektowej i rozwiązań materiałowych oraz technicznych;
 • Potwierdzanie przerobów oraz kontrola zgodności prac z harmonogramem;
 • Sprawdzanie przedmiarów i obmiarów robót;
 • Koordynacja całości prac prowadzonych przez Inwestora;
 • Praca w zespole pod nadzorem Kierownika Projektu – raportowanie.
 • Wykształcenie wyższe z zakresu robót budowlanych i konstrukcyjnych oraz drogowych / uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie;
 • Minimum 6 lat doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru przy obiektach kubaturowych;
 • Znajomość przepisów Prawa Budowlanego, przepisów branżowych oraz procesu inwestycyjnego;
 • Znajomość zasad kosztorysowania;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, planowanie, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnej,
 • Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami
Bardzo prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną , w procesie rekrutacyjnym będą brane pod uwagę tylko aplikacje zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail:kontakt@polish-airports.com , telefon: 22 650 11 11 (lub 22650 1943, 22650 1039, 22650 1927)
- Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
- Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych i/lub chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 § 1 lit. a)RODO

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji?

☐ TAK

☐ NIECzy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji?

☐ TAK

☐ NIE- Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
- Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od daty ich otrzymania.
- Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru