Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Zarząd Inwestycji Miejskich

Wrocław

10 dni temu

Ogłoszenie numer: 2663550, z dnia 2019-09-11

Zarząd Inwestycji Miejskich

ogłasza nabór na wolne urzędnicze

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych

 • reprezentowanie inwestora na budowie, polegające na kontrolowaniu zgodności realizacji prowadzonych robót z projektem, pozwoleniem na budowę, warunkami umownymi, aktualnie obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • rozeznanie terenu budowy, zapoznanie się z przekazaną dokumentacją techniczną
  i warunkami umownymi dla wszystkich nadzorowanych zadań statutowych Zarządu pod kątem wyeliminowania przeszkód w realizacji budowy i zgłaszanie ewentualnych uwag do działów właściwych merytorycznie;
 • współudział w protokolarnym przekazywaniu i przejmowaniu terenów budowy od wykonawców dla prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • podejmowanie, w granicach upoważnienia, odpowiednich decyzji niezbędnych dla realizacji robót wynikających z postanowień umownych;
 • wnioskowanie do Działu Zamówień Publicznych, Umów i Planowania o zlecenie nadzoru autorskiego niezbędnych, a wynikłych w czasie realizacji zadań, ekspertyz lub opracowań technicznych oraz podejmowanie innych decyzji w granicach upoważnienia, w sprawie wykonania robót dodatkowych;
 • uzyskiwanie od Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji akceptacji protokołów konieczności dotyczących robót dodatkowych i uzupełniających, a po jej otrzymaniu uzyskanie potwierdzenia w Zespole ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz sporządzania wniosków stosownie do treści zaakceptowanych protokołów;
 • przygotowywanie wniosków o zmiany do umów zgodnie z warunkami zmian przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla prowadzonych zadań, uzyskiwanie potwierdzenia w Zespole ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz uzyskanie akceptacji Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji do przygotowanych wniosków;
 • uzyskiwanie od wykonawców bądź samodzielne opracowywanie, jak też sprawdzanie i uzgadnianie pod względem formalnym, rachunkowym
  i merytorycznym kosztorysów budowlanych, stanowiących podstawę do określenia wynagrodzenia umownego, wynagrodzenia dodatkowego oraz uzupełniającego;
 • bieżąca kontrola kosztów nadzorowanej inwestycji i remontów pod kątem nie przekraczania wartości umownej oraz środków przeznaczonych na daną inwestycję lub remont, jak też kontrola prawidłowości fakturowania robót wykonanych;
 • organizowanie i przeprowadzanie odbiorów końcowych nadzorowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • zgłaszanie, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, zakończenia robót
  i uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie dla zakończonych inwestycji i remontów;
 • opracowywanie bieżących i okresowych informacji o realizacji prac inwestycyjnych
  i remontowych;
 • naliczanie, zgodnie z postanowieniami umownymi, kar umownych dla wykonawców nadzorowanych inwestycji i remontów i przekazywanie stosownych informacji do Zespołu ds. Rozliczania Inwestycji Działu Finansowo-Księgowego;
 • współpraca z Zespołem ds. Rozliczania Inwestycji przy końcowym rozliczaniu kosztów budowy i rozliczeniu inwestycji zakończonych, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur doręczonych do Zarządu za prowadzone prace inwestycyjne i remontowe oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym;
 • wnioskowanie do Zespołu ds. Finansowo-Księgowych Działu Finansowo-Księgowego o zwrot wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • sporządzanie protokołów PT i OT z nadzorowanych inwestycji i przekazywanie ich do Zespołu ds. Rozliczania Inwestycji Działu Finansowo-Księgowego;
 • opracowywanie, zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramów przeglądów gwarancyjnych na zadaniach oraz organizowanie i przeprowadzanie tych przeglądów, jak też nadzór nad terminowym usuwaniem stwierdzonych usterek
  i wad oraz sporządzanie stosownych protokołów;
 • określanie zakresu robót i szacowanie kosztów prac remontowych siedziby Zarządu;
 • nadzorowanie robót, udział w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych oraz okresowych przeglądach technicznych i gwarancyjnych dotyczących siedziby Zarządu;
 • przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowo-finansowym dla nadzorowanych inwestycji i remontów oraz przekazywanie ich do Zespołu ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania;
 • współudział w przygotowywaniu szczegółowych danych technicznych dotyczących zakresu robót i szczegółowych warunków ich realizacji niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego dla wszystkich zadań realizowanych przez Zarząd;
 • opiniowanie przyjmowanych przez Dział Przygotowania Inwestycji dokumentacji technicznych;
 • przygotowywanie, w ramach kompetencji Działu, odpowiedzi na zapytania wykonawców składane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich niezwłoczne przekazywanie do Działu Zamówień Publicznych, Umów i Planowania;
 • organizowanie i udział w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących zadań przekazywanych do realizacji;
 • dokonywanie stosownych uzgodnień z użytkownikami obiektów dotyczących terminów, zakresu i przygotowania placu budowy dla inwestycji i remontów,
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • kompletowanie niezbędnych aktów prawnych i innych publikacji związanych
  z zakresem działania Działu;
 • prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie nadzorowanych inwestycji;
 • archiwizacja prowadzonej dokumentacji oraz przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego w zakresie realizowanych zadań;
 • zastępstwo pracowników Działu zgodnie z podpisaną kartą urlopową.

 

Wymagania

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 902 z poźn. zm.),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.

Wymagania niezbędne:

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • posiada co najmniej 4 lata pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem lub nadzorowaniem robót budowlanych w firmach budowlanych lub w jednostkach budżetowych nadzorujących wykonawstwo robót,
 • posiada uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
 • jest członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem, wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.),
 • ma bardzo dobrą znajomość przepisów Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych,
 • posiada znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • posiada prawo jazdy oraz dysponuje samochodem prywatnym,
 • posiada bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programu do kosztorysowania NORMA.Pro oraz umiejętność korzystania z Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 • w zakresie umiejętności zawodowych:
 • umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej,
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru