Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor ochrony środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn
49 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 79219

Warunki pracy

Praca w systemie zmianowym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych; praca w terenie (w różnych warunkach architektonicznych i pogodowych); wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne; prowadzenie samochodu służbowego; możliwość zagrożenia korupcją; praca wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, odporności na stres i sprawności fizycznej; prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz warunków określonych w decyzjach administracyjnych; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego; budynek i otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz kontrole przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
 • Prowadzi działania pokontrolne, w tym przygotowywanie projektów: zarządzeń pokontrolnych, postanowień, decyzji administracyjnych (również dotyczących administracyjnych kar pieniężnych), zawiadomień oraz sporządza pisma do podmiotów kontrolowanych, odpowiedzi dla osób skarżących, stron postępowania administracyjnego
 • Przygotowuje całościowe informacje dotyczące kontrolowanych podmiotów dla innych organów lub służb (np. GIOŚ, Wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego, inne organy administracji publicznej)
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz wnioskuje o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku
 • Współpracuje z organami ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku
 • Wnioskuje o podjęcie decyzji wstrzymującej działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska
 • Podejmuje decyzje dotyczące potrzeby wykonania właściwych badań środowiskowych i nadzoruje pobór prób przez akredytowane laboratorium
 • Analizuje pod względem merytorycznym wyniki badań i pomiarów
 • Prowadzi bieżącą dokumentację kontrolną w Informatycznym Systemie Kontroli
 • Współdziała z innymi służbami kontrolnymi, administracją rządową, samorządową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • znajomość ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • znajomość ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców
 • znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
 • umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat. B)
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw i umiejętność ich stosowania
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • komunikatywność
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • odpowiedzialność i umiejętność współpracy z zespołem
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2