Inspektor / Specjalista ds. kontroli

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Wrocław

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 3108014, z dnia 2020-02-21

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 52 z późn.zm.)oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 400 z późn. zm.) w zw. z art. 3 „b” ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 577 z późn. zm.)

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

 

ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę/głównego specjalistę ds. kontroli

w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Inspektor / Specjalista ds. kontroli

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania w sądach Apelacji Wrocławskiej /województwo dolnośląskie i opolskie/ zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych oraz realizacja innych zadań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wskazanych przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
 • sporządzanie dokumentów dotyczących przeprowadzanych kontroli, w szczególności protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach projektów zawiadomień do właściwych organów i instytucji oraz rozpatrywanie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokołach kontroli

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:

 • na stanowisku inspektora 4000zł.
 • na stanowisku specjalisty 4700zł.
 • na stanowisku głównego specjalisty 5000zł. plus dodatek stanowiskowy w kwocie 500zł.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne (wymagane na stanowisko specjalisty i głównego specjalisty) lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne (wymagane na stanowisko inspektora);
 • przy ubieganiu się o stanowisko:
  • inspektora – co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa, kontrolą lub audytem lub 2 - letni staż pracy w księgowości;
  • specjalisty – co najmniej 2 - letni staż pracy w kontroli lub 4 - letni staż pracy w księgowości;
  • głównego specjalisty – co najmniej 3 - letni staż pracy w kontroli lub 5 - letni staż pracy w księgowości;
 • obywatelstwo polskie;
 • znajomość następujących aktów prawnych:
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
  • ustawaz dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r., poz. 1476 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869);
  • ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 351);
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1843);
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 742).

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analizowania treści dokumentów i precyzowania na ich podstawie właściwych wniosków;
 • prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • kreatywność i asertywność;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres.

 

Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

 

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny;
 • życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
 • oświadczenie o posiadanym wykształceniu (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu);
 • oświadczenie o posiadanym wymaganym stażu pracy i zajmowanych stanowiskach (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu);
 • oświadczenie kandydata dotyczące:
  • posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • nieposzlakowanej opinii;
  • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
  • posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
  • braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 742),
  • o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 • Termin złożenia dokumentów: do dnia 24 lutego 2020 r.
 • Miejsce złożenia dokumentów:
  • bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;
  • drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego/.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli”na adres:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

 

Konkurs składa się z następujących etapów:


etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;

 

etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności polegający na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej;

 

etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Informacje dodatkowe:

 • Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
 • Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 • Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
 • Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
 • Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem, w tym dotyczące specyfiki pracy i zakresu czynności, można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów (071) 798 77 31 i (071) 798 77 49.

 

 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

 

Ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław

 

Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018r.:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu lub Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zakresie realizowanych zadań, z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail iod@wroclaw.sa.gov.pl.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
 • Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach niniejszej rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na ich przetwarzanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – również na potrzeby dalszych rekrutacji.
 • Administrator uznaje, że Pan/Pani, przystępując do konkursu i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźnie działanie, wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub przeprowadzenia ostatniego konkursu (w przypadku dalszych rekrutacji -podstawa prawna: art. 3b ust. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 577)) lub do momentu wycofania zgody w przewidzianym powyżej zakresie (zależnie, które zdarzenie miało miejsce wcześniej).
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (i przewidzianym powyżej zakresie), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Poza informacjami o przebiegu konkursu, jakie Administrator – na podstawie przepisów prawa - jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości, dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały ujawnieniu podmiotom innym, niż organy i podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych

osoby ubiegającej się o zatrudnienie na potrzeby dalszej rekrutacji

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu lub Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (zgodnie z zakresem realizowanych zadań) moich danych osobowych, zgromadzonych w procesie rekrutacji, w toczącym się postępowaniu konkursowym nr …....…. na stanowisko ……………………….. w celu wykorzystania ich do utworzenia listy rezerwowej na potrzeby dalszych rekrutacji.

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z przysługującymi mi prawami, które zawarte są w Klauzuli Informacyjnej dla kandydata na pracownika dołączonej do ogłoszenia o konkursie.

Mam świadomość możliwości wycofania udzielonej zgody w stosunku do danych, przekazanych na potrzeby dalszych rekrutacji, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

……………………………                                                                         …….………………………

            (miejscowość, data)                                                                     (czytelny podpis kandydata)

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej