Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
8 dni temu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 88103

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji),

 • Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli
  w jednostkach mających  siedzibę w województwie zachodniopomorskim,

 • Warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania od decyzji wydanych w I instancji przez starostów i opracowuje projekty decyzji administracyjnych,
 • Uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy oraz innych podmiotach świadczących usługi rynku pracy w zakresie zadań wynikających z przestrzegania przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Prowadzi sprawy związanych ze skargami wniesionymi na decyzje ostateczne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (przygotowuje pisma procesowych)
 • Organizuje i obsługuje pod kątem finansowym szkolenia pracowników urzędu wojewódzkiego oraz wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy
 • Sporządza i opracowuje informacje z zakresu zadań realizowanych w obszarze rynku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe