Inspektor wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wrocław
5 dni temu
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 111120

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • sporządzanie umów o dofinansowanie zadań z zakresu wsparcia społecznego lub zawodowego osób niepełnosprawnych dofinansowanych z Funduszu Solidarnościowego
 • ocenianie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie składanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu poza siedzibą Urzędu
 • opracowywanie harmonogramów i dyspozycji przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań w województwie, dofinansowywanych z Funduszu Solidarnościowego
 • rozliczanie środków finansowych na zadania jednostek samorządu terytorialnego dofinansowywanych z Funduszu Solidarnościowego oraz weryfikowanie zwrotów niewykorzystanych środków w tym zakresie
 • sporządzanie materiałów planistycznych i wystąpień do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz do ministra finansów o środki finansowe, wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań dofinansowywanych z Funduszu Solidarnościowego
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne na realizację zadań w ramach programów rządowych i resortowych w zakresie wspierania rodziny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub w rachunkowości finansowej
 • znajomość ustawy o funduszu solidarnościowym
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • List motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na ww. stanowisko oraz danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, na które kandydat wyraził zgodę i podał je dobrowolnie
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-05 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ZP/ZS/03/11/2022”.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Informujemy, że:


  Ø  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:


  Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: iod@duw.pl;


  Ø  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu procedowania naboru kandydatów do pracy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;


  Ø  Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Zarządzenie Nr 37 Dyrektora Generalnego Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej oraz zatrudniania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;


  Ø  Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom - osobom, które biorą udział w procedurze naboru;


  Ø  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;


  Ø  Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja mogą być przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;


  Ø  Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:


  1.        prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych;


  2.        prawo dostępu do swoich danych;


  3.        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;


  4.        prawo do ograniczenia przetwarzania;


  5.        prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);


  Ø  Podanie Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Dolnośląski tych danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;


  Ø  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Podobne oferty