Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Opole
60 dni temu
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 78811

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu. 

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Klasyfikuje środki trwałe i prowadzi komputerowe księgi inwentarzowe środków trwałych.
 • Współpracuje z pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarowanie składnikami majątkowymi w Wydziałach, Biurach, Zespołach OUW.
 • Współpracuje z Oddziałem Księgowości i Budżetu.
 • Prowadzi karty indywidualnego wyposażenia w sprzęt komputerowy i techniczny pracowników poszczególnych komórek merytorycznych oraz rozlicza z pobranego sprzętu pracowników odchodzących z pracy.
 • Podejmuje działania organizacyjne w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w Urzędzie .
 • Uczestniczy w komisjach związanych z gospodarowaniem składnikami majątkowymi, w tym inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności, likwidacji i do sprzedaży składników majątkowych.
 • Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dot. sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Urząd.
 • Uczestniczy w weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych.
 • Przygotowuje dane o stanie środków trwałych za rok poprzedni.
 • Sporządza umowy w sprawie zasad korzystania ze służbowych urządzeń łączności mobilnej z użytkownikami tych urządzeń.
 • Prowadzi sprawy publikacji obwieszczeń w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy o rachunkowości w zakresie środków trwałych.
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 • Znajomość Ustawy o o finansach publicznych.
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Biegła obsługa pakietu Office.
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi.
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.