Inspektor
Starostwo Powiatowe w Otwocku
Otwock
specjalista (mid)
6 dni temu

Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 Otwock,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor
Miejsce pracy: Otwock
Nr ref.: 4/2021

nazwa komórki organizacyjnej do której jest prowadzony nabór:

Wydział Administracyjny

 

Wymiar etatu: 1/1

 

Zakres obowiązków:

 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu, w tym:
 • przygotowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń Starosty w sprawach obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
 • przygotowywanie projektów decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wybudowanie urządzeń i instalacji przemysłowych;
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu z pracami polegającymi na budowie urządzeń infrastruktury technicznej;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału.

Warunki pracy:

 • praca na stanowisku biurowym, w siedzibie urzędu przy Komunardów 10 w Otwocku, w godzinach poniedziałek 8:00-17:00, od wtorku do czwartku 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00, z zastrzeżeniem regulacji wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju;
 • praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner;
 • praca wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku lub innymi budynkami urzędu;
 • budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:


Wykształcenie

Wyższe I stopnia

 

Staż pracy

3 lata

 

Znajomość aktów Prawnych

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990);
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze.zm.);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920);
 • ustawa z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703);

Wymagania dodatkowe (pożądane)

 

 

Wykształcenie

 

wyższe II stopnia o kierunku prawo, geodezja, planowanie przestrzenne

 

Doświadczenie zawodowe

rok doświadczenia w obszarze gospodarki nieruchomościami i/lub samorządu terytorialnego


Wymagane dokumenty

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji (dostępne w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Otwocku (dostępna w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 27 czerwca 2021 r., w formie papierowej z dopiskiem „ogłoszenie nr 2/2021”, w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock lub za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mailowy rekrutacja@powiat-otwocki.pl w tytule e-maila wpisując „ogłoszenie nr 3/2021”.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2021 r., w formie papierowej z  dopiskiem„ogłoszenie nr 4/2021” w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock lub za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mailowy rekrutacja@powiat-otwocki.pl w tytule e-maila wpisując „ogłoszenie nr 4/2021”.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.

Klauzula intonacyjna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó1nego rozporządzenia o ochronie danych). Dz.U.UE.L.2016. 119. 1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ubieganiem się o stanowisko Prezesa Zarządu PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Otwocki oraz ewentualny powołanie na ww. stanowisko, co oznacza, że dane będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług zarządzania o raz w celu ich archiwizacji.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem uczestnictwa w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości powołania na stanowisko Prezesa Zarządu PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku, kontakt mailowy: sekretariat@pcz-otwock.pl lub telefoniczny: 22 778 26 10.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pcz-otwock.pl

Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych.

Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom i organom publicznych na podstawie przepisów prawa oraz naszym dostawcom, którym zlecimy, usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, między innymi dostawcom usług IT, bankom, itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.

Ma Pan/ Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.

W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa wart. 22 ust. I i 4 RODO.

Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę; do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu. Znajomość ww. treści potwierdzam własnoręcznym podpisem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób opisany wyżej.

Aplikuj teraz

Poznaj

Starostwo Powiatowe w Otwocku